<track id="PneY7ek"><progress id="PneY7ek"><nobr id="PneY7ek"></nobr></progress></track>

  <th id="PneY7ek"><address id="PneY7ek"><listing id="PneY7ek"></listing></address></th><sub id="PneY7ek"></sub><track id="PneY7ek"></track>
   <th id="PneY7ek"><meter id="PneY7ek"><listing id="PneY7ek"></listing></meter></th><th id="PneY7ek"></th>
    <th id="PneY7ek"></th>

    <nobr id="PneY7ek"><meter id="PneY7ek"><dfn id="PneY7ek"></dfn></meter></nobr>

    <th id="PneY7ek"></th>

     <th id="PneY7ek"></th><sub id="PneY7ek"></sub>

     Legioná? Jaroslav Janda nám p?ináší svědectví o hrdinství i ka?dodenním ?ivotě rakouského vojáka, vále?ného zajatce a později legioná?e v období 1. světové války.

     Díky jeho bezmála 150stránkovému deníku Moje vzpomínky na světovou válku, který si zde m??ete stáhnout jako pdf nebo e-knihu, o?ívá svědectví, které nám p?i p?íle?itosti 100. výro?í 1. světové války p?ipomene její okolnosti i aktéry.

     P?e?těte si kompletní verzi deníku, zkrácený ?lánek s výběrem toho nejzajímavějšího, pou?te se o srbské frontě, prohlédněte si unikátní fotogalerii, a co vám nebude jasné, osvětlí slovník s vysvětlivkami a komentá?i.

     Chcete něco doplnit nebo máte vlastní poznatky o 1. světové válce?
     Napište nám na info@ nebo diskutujte na facebooku.

     Vzpomínky Jaroslava Jandy na světovou válku 1914–1918

     (zkrácený ?lánek 12 stran)

     M?j děde?ek Jaroslav Janda (1.1.1884 - 24.9.1969) pobyl na vojně mnoho let. V aktivu skoro ?ty?i roky v letech 1905 - 1908, kdy mu vojnu prodlou?il císa? pán z d?vodu anexe Bosny a Hercegoviny Rakouskem-Uherskem. Potom dalších témě? pět let strávil v 1. světové válce. V databázi legioná?? Vojenského historického ústavu je veden jako ?eta? 11. zdravotního oddílu.

     Jako rakousko-uherský voják  byl odvelen na srbskou frontu a byl zajat po dobytí Valjeva srbskou armádou v prosinci 1914. V roce následujícím absolvoval onu strašlivou zajateckou anabázi ze Srbska p?es Albánii a? do tehdejší Valony (Vlorè), cestu lodí na Asinaru a pobyt ve zdejším zajateckém tábo?e a poté cestu do Francie a pobyt v několika tamějších táborech. Do sboru ?eských dobrovolník? legioná?? vstoupil ještě p?ed jeho oficiálním povolením podáním ?ádosti 4. 10. 1917 v tábo?e v Carpentras, od 12. b?ezna 1918 byl ve výcviku, poté p?esunut na frontu, ú?astnil se boj? u Vouziers a Terronu. ?ást výcviku absolvoval jako vojín u 21. pěšího pluku,  poté byl p?e?azen k 22. pěšímu pluku. Demobilizován byl 10. května 1919. Vrátil se ke svému ob?anskému povolání v Planografii v Krakovské ulici na Novém Městě v Praze, zásah? legií na obranu mladé republiky v roce 1919 se ji? neú?astnil.

     V pr?běhu zajetí si Jaroslav Janda vedl podrobné deníkové zápisky s uvedením dat a zejména s podrobným ?asovým popisem pochodu zajatc? p?es Albánii do p?ístavu Vlorè. Ty se mu však v době jeho p?sobení na frontě ve Francii ztratily. V roce 1934 dostal darem dva prázdné vázané sešity, vrátil se tedy k myšlence své zá?itky popsat a 1. listopadu tého? roku se dal do práce. Pamě? ji? mohla tehdy padesátiletého mu?e trochu šálit, zd?razňoval však, ?e p?es mo?né drobné nep?esnosti v uváděných datech jednotlivých událostí bude psát jen o tom, co skute?ně pro?il. Zápisky dokon?il po dvou měsících práce na Silvestra tého? roku. V b?eznu 1962 ve věku ji? více ne? 78 let paměti znovu pro?etl, s úrovní vlastního literárního zpracování projevil velkou nespokojenost, ale p?es několik poznámek a dodatk? (nap?. za?azení úryvk? z knihy francouzského spisovatele H. Barbusse „Oheň“) ji? podstatné změny patrně z d?vodu zhoršující se paměti neprovedl.

     V ?ervenci 2014 uplyne sto let od vypuknutí 1. světové války, ale ji? 1. ledna 2014 vzpomene naše rodina 130. výro?í narození našeho dědy. Proto jsem se rozhodla děde?kovy zápisky opublikovat v elektronické podobě; jejich vydáním bych chtěla splatit dědovi dluh za jeho lásku a obětavost v době mého raného dětství. Ní?e uvádím výňatky.

      

     Mobilizace a cesta na frontu

     V neděli 26. ?ervence 1914 byla vyhlášena ?áste?ná mobilizace. Do 24 hodin se měli všichni p?íslušníci vojenských těles uvedených na plakátech vylepovaných na ve?ejných místech hlásiti u svých útvar?. M?j oddíl však nikde uveden nebyl, asi v souvislosti s tím, ?e z Prahy je do Mostaru v Hercegovině, kam jsem pat?il, dosti daleko. A? v úterý ráno 28. ?ervence jsem se tedy šel hlásiti na vojenské velitelství na Karlovo náměstí na Novém Městě. Upozorňoval jsem, ?e pat?ím do Mostaru k saniterák?m. Šikovatel ve slu?bě mi odebral vojenskou kní?ku, odešel do kancelá?e, za chvíli vyšel a prý, abych u? tam z?stal. Ven u? mě strá?e nechtěly pustit, t?eba?e jsem prohlásil, ?e se musím na vojnu p?ipravit a rozlou?it se s domovem. Později jsem se ale p?ece jen dostal ven a za to u? jsem tam nevlezl, jen skrze plot jsem se vyptával známých, co jsem s nimi v aktivu slou?il, kam jsem p?idělen, a tak jsem to dělal p?es týden, dokud nás neoblékli do mundúru a nenastoupili jsme slu?bu v Albrechtských kasárnách na Smíchově. Mobilizace šla u našeho útvaru velice špatně, jako by to byla ji? p?edzvěst pozdějších potí?í a nesrovnalostí. Speditér, který nám měl p?ivézt ze skladiště vojenskou muntúru a výzbroj, ji celý týden vozil po Praze. Rozkazy se neustále měnily, ko?í se závozníkem a nákladem se ?ídili dle těchto rozporuplných p?íkaz? a z Karlova náměstí vezli vše do Albrechtských kasáren, do Karlína na Invalidovnu, poté na Vyšehrad a nakonec opět na Smíchov. Mezitím pilně v ?ervencovém vedru zavla?ovali svá hrdla a tak jim týden pěkně uplynul. Asi za 14 dn? po vypuknutí války si náš kadet Manda povšiml, ?e k jeho útvaru nepat?ím, ale p?i pra?ském sanitním oddílu R.S.t. 3/8 (ReserveSanitatsAbteilung Nro. 3/8  Korps) si mě p?ece jen ponechali.

     V noci ze 14. na 15. srpna jsem spal v kasárnách oble?en, měl jsem slu?bu jako „tagskaprál“. Ve t?i hodiny ráno byl vyhlášen „tagwach“ (budí?ek) a ji? ve ?ty?i jsme táhli o síle 12 sanitních oddíl? po 60 mu?ích st?edem Prahy na nádra?í císa?e Franze Josefa. Náš oddíl měl hornistu, kterému chyběly p?ední zuby a ani neuměl troubit, to mu však nebránilo, aby ve všech ulicích nevzbou?il spící obyvatele, kte?í udiveně vystrkovali hlavy z oken. Na nádra?í jsem se rozlou?il se sestrou Marií, asi dvě hodiny jsme tam ?ekali a dostali letáky s  písni?kami na cestu. První naše štace byla v Benešově, kde ?ty?em našim voják?m, tou?ícím se ještě osvě?it ?eským pivem, ujel vlak. Poté jsme dojeli do Vídně, a kdy? nás v noci p?etáhli na ji?ní nádra?í a jelo se dále k jihu, pochopili jsme, ?e jedeme na srbskou frontu.

      

     Na srbské frontě a v zajetí

     P?es Záh?eb, Sisak a Sávský Brod, Vinkovci,  Guňu na levém b?ehu Sávy a Br?ku na pravém, kde p?išel rozkaz „všechno ven“ a dostali jsme první „saniteráckou“ práci.  Vykládali jsme dlouhatánský vlak plný puše?né munice, prý tam bylo 16 milion? patron. Z vysokého náspu jsme nosili bedny do p?íkopu a do strouhy, ze strouhy zase nahoru na louku a tam jsme bedny  skládali do kubík?. Po ukon?ení práce jakýsi oficír prohlásil, ?e je vše špatně. A tak jsme to p?ekládali podle šň?ry do ?ad a do vodováhy a? do tmy. Byla to pak ohromná pyramida.

     V Br?ce jsme se usídlili v turecké škole a dostali k ošet?ení první raněné, jich? však denně mnohonásobně p?ibývalo. Všichni měli o?i „na vrch hlavy“, byli vyděšeni a vyprávěli s hr?zou o šrapnelech, o tom, jak Srbi umějí dob?e st?ílet. Vyfasovali jsme 30 voz? s koňmi, ko?í byli místní sedláci, mobilizovaní na po?átku války. Ti se zpo?átku domnívali, ?e byli povoláni k jednorázové práci, kdy? poznali, ?e s námi mají být natrvalo, dosti se jim to zajídalo. A tak se stalo, ?e starý táta vyst?ídal syna – hospodá?e, dítě tátu a postupně místo zdravých silných sedlák? ko?írovali naše povozy děti a starci. Náš oddíl  na po?átku války s bohatými zásobami slamník?, dek a lo?ního prádla, potravin a nádobí vyjel k frontě.  V době p?íprav p?echodu p?es ?eku Drinu, tvo?ící hranici mezi Bosnou a Srbskem, jsme dle rozkazu stavěli feldšpitál ze strom? a větví, ovšem jen proti slunci, ale nikoli proti dešti. Tenkrát nepršelo, a ?ádný na to nep?išel, ?e by mohlo.  První ranění byli srbští vojáci. Také jsme měli polní mši s kázáním, na ni? muselo všechno kolem lágrující a na útok se p?ipravující vojsko. Feldkurát Gabriel si to pak od pán? d?stojník? „vypil“, morálku mu?stva nijak nepozvedl. Kázal toti?, ?e se nalézáme ve velikém nebezpe?í, ka?dou chvíli m??e zaznít povel: Zachraň se, kdo m??eš, nep?ítel je tu!  

     Jako ?eta? jsem ?asto některý ?as i denně jezdil ke korpskomandu k „abfertigungu“ pro rozkazy, s hlášením, pro polní poštu atd. do vzdálenosti 15-20 km podle toho, kde jsme lágrovali. Jezdil jsem vozem podobným bry?ce bez pér, místo sedadla jsem měl jen otep sena.  K tomu zni?ené cesty, tak jsem v?dy p?ijel pozdě ve?er celý rozmlácen a rozt?esen. Jednou ve?er p?ijedu, a hned Macák na mě: „Po?kej, zugsfíro, ty budeš zav?enej, ukrad´ jsi oficír?m uherský salám!“ Myslel jsem, to bude nějaká legrace. Ale všichni mi vá?ně potvrdili, ?e v noci někdo ukradl d?stojník?m salám, podobný salámu mému, a ten byl ú?edně zabaven.  Druhý den jsem ho však dostal zpět, jen dvě kole?ka od?íznutá. Profesor Pelná?, náš léka?, si toti? všiml, ?e konec mého salámu je p?íliš suchý a starý. Odkrojili dvě kole?ka a zkoumali, zda za dvanáct hodin konec takto okorá. To se nestalo, a tak se p?esvěd?ili, ?e není jejich, nebo? z něho jedli ve?er p?edtím, ne? jim byl ukraden.

     Po krásných teplých dnech nastal v ?íjnu 1914 déš? a my neměli nic nad sebou.  Po prvním dešti stekl z našich plachet škrob a byly jak ?ešeta. Na poli u Suljin-Háruň se nacházela hlavní armádní zásobárna. Po navezení mouky za?ali peka?i v pojízdných pekárnách péci komisárek, ale déš? většinu pytl? mouky brzo úplně poni?il. Srbi naplnili lodní mlýny kamením a pustili je po rozvodněné Drině. Mlýny všechny našimi pionéry postavené pontonové a bárkové mosty pobo?ily a vše uplavalo. Pionér?m nez?stalo nic ne? prázdné podvozky. Nato Srbi zaúto?ili a v těch zmatcích na ústupu se mnoho lidí utopilo v ?ece.

     Ve Zvorníku jsme denně ošet?ovali několik stovek nově p?ivá?ených raněných. Nemocnici jsme z?ídili v kasárnách, ranění le?eli na podlaze ve všech barácích i kolem barák? venku. Kucha?i ve dne v noci va?ili, p?i tom si sami museli zabíjeti ?ivé voly, ostatní roznášeli jídlo, tě?ce raněné jsme snášeli z voz? atd. Já měl navíc za úkol shánět chleba od místních peka??. Pracovali jsme týden ve dne v noci. P?icházely rozkazy posílat naše lidi do fronty sbírat raněné. Trény s raněnými stály pak ve velikém lijáku na dvo?e, lehce raněné jsme vynášeli z baráku na déš? a tě?ce raněné se sna?ili umístit vevnit?. Jakmile se nám poda?ilo vše uspo?ádat, p?išel rozkaz k ústupu do Tuzly a poté do Sapny.

     Poté na po?átku listopadu rakouská armáda zaúto?ila, p?ekro?ila Drinu a my jsme se po mnoha peripetiích se zapadlými vozy usadili v Kamenici v soudní budově. V celém měste?ku ve všech domech i skladištích samí ranění, asi p?ldruhého tisíce.  Mimo toho asi 600 zajatých Srb?, které jsme té? krmili a hlídali. Ranění byli do našeho p?íchodu úplně bez pomoci, rány si balili do list? ze soudních knih a protokol?, inkoust se jim vpil do ran, nedalo se to ni?ím o?istit. Z toho byly ?etné otravy krve, mnoho p?ípad? tetanu. Z po?átku tam byl jeden léka? (byl brzy odvelen jinam), s tím jsem chodil po domech a odebírali jsme nemocným mo? do prázdných dělových mosazných patron od šrapnel?. Zásoby jsme brzo vy?erpali, a tak se dělaly nájezdy do opuštěných vesnic a rekvíroval se dobytek, krávy i prasata, aby bylo co va?it. Pán?m d?stojník?m jsme naopak zrekvírovali bednu od ?erveného k?í?e s potravinami pro raněné, kterou ukrývali ve skladišti.

     20. listopadu jsem dostal rozkaz jet do 17 km vzdáleného Valjeva,  po vy?ízení zále?itostí na korpskomandu ?. 15 jsem měl nakoupit zásoby a p?ivézt poštu. Ty scény po cestě byly strašné, uvázlá auta, mrtvoly lidí v blátě le?ící, mezi nimi i jedna ?ena, mrtvoly mladých vodi?? osl? a koní, desítky zví?at. Jelo se p?es všechno, koni p?es krk jedním kolem, ?ádný to neporu?il odklidit. V?bec trény a jejich d?stojníci, ti prohrávali válku svou nedbalostí a hloupostí.  Srbové na ústupu za sebou ni?ili telegrafní ty?e a dráty se válely po silnici. Takový etapový trén (měl a? 150 voz?, vp?edu dva d?stojníky a ?eta?e a kaprála na koních) vjel do drát?, koně se do nich zapletli, celý trén z?stal stát. ?idi? vozu slezl, koně vypletl, p?ejel, ale drát z?stal na silnici. Nezapletl-li se druhý, jistě to byl bu? t?etí ?i ?tvrtý pár koní; a pak se procedura opakovala. Tak to šlo dob?e celý měsíc a „osvícené“ d?stojníky od trénu ani nenapadlo, ?e by ten drát prostě mohli dát z cesty odstranit.

     Do Valjeva jsme se na p?íkaz korpskomanda p?estěhovali na Mikuláše a doufali jsme, ?e po opravě úzkokolejky do Mladenovace a dráhy do Bělehradu budeme moci posílat raněné do Rakouska, a do Srbska budou p?icházet zásoby a munice. Kdy? jsem dle rozkazu dovedl feláka Glovackiho ke korpskomandu, aby nás ohlásil, k našemu p?ekvapení se ji? šikovalo na ulici témě? p?ipraveno k odchodu. Stála tam kavalerie co ochrana, dále všechny kancelá?e v bednách a na koních, a všechen personál, kterého bylo hojně, generálové, štábní oficí?i atd. Dráty od telefon? ust?íhané, u? jsem za?al vě?it, ?e zase pobě?íme. Ale náš abteilung byl ur?en z?stat u raněných, ve městě jsme za?ili dělost?eleckou bitvu a upadli do srbského zajetí. P?edtím jsme se po útěku ma?arských saniterák? museli ujmout špitálu v budově místního gymnasia, 30 našich lidí na 3 000 raněných v nemocnici, v domech, školách a hotelích.

     Ranění nebyli dlouho p?evazováni, v obvazech plno vší, někte?í měli u? otravu. Dr. Milota a dr. Schwarz pracovali od ?asného rána dlouho do noci pouze na amputacích.  Kadeta Mandu jsme p?ivezli nemocného, měl skvrnitý tyfus. První z našeho oddílu také zem?el, šli jsme mu na poh?eb všichni, ve dvojstupu se šavlemi.  Na hrob jsme mu dali k?í?, byl pochován v rakvi a sám. Ve sklepě gymnasia stále p?ibývalo mrtvol. Nakládali jsme je na v?z vojenské lékárny a p?evá?eli na h?bitov, kde byly ukládány do šachet po 25. Naše poh?bívání vypadalo však nejslušněji, h??e byli poh?bíváni z jiných nemocnic, vezeni na malých srbských mizerných vozech, po cestě spadla hlava nebo noha a brousila se o kolo. Od rána do ve?era se jezdilo a dlouho jsme nesta?ili mrtvé odvá?et, zvláště kdy? naplno vypukly epidemie.

     15. ledna 1915 jsem cítil, ?e mnou lomcuje zimnice, mě?ím si teplotu a mám 39.2 hore?ky. Mnozí z našich u? le?eli nemocní, do té doby zem?eli t?i, tak jsem si ?ekl, snad také p?jdeš do neznáma. Chtěl jsem, aby po mně zbyla fotografie, dal jsem se tedy vyfotografovat. Zaplatil jsem p?edem, ?e si pro obrázky pošlu. Napsal jsem adresy dom? bratrovi a sestrám a po?ádal jsem kamarády, aby mně vyzvedli fota a poslali je na p?íslušné adresy. Pak jsem ulehl. Tu noc jsem měl jistě p?es 40 stupň? hore?ky, ve všech kostech bolest, jako bych v nich měl ?havé olovo, a pak jsem nic o sobě nevěděl. Proti hore?ce mi dávali ledové obklady, blouznil jsem, slyšel ot?esy země, chvějící se pod tíhou na frontu ta?ených dalekonosných srbských děl. Po dvou týdnech jsem se za?al uzdravovat, zatímco jiní kolem mě m?eli. Mezi nimi m?j dobrý kamarád Josef Falout.

     Pak p?icházely dopisy na vojáky, kte?í však u? zem?eli. P?íbuzní doma nemohli o svém blízkém nic zvědět, psali adresu na nás všechny zajatce: Vále?ní zajatci ve Valjevu. Prosili nás, abychom jim napsali pravdu, aby alespoň věděli jistě, kde zem?el. Posílal jsem pak mnoho lístk? na všechny strany se všemi daty zanesenými v úmrtní knize. P?íbuzní zprávám nechtěli vě?it a znovu mi psali o další podrobnosti.

     V zá?í 1915 jsem za?al pracovat v šesté reservní nemocnici, srbský pan doktor v hodnosti majora si dal zap?áhnout ko?ár a osobně si mě vy?ádal na zajateckém komandu. Na chvíli jsem byl zase ?lověkem. Spal jsem na vlastní posteli, ?istě ustlané, v pěkném pokojíku, dostal ?isté vy?ehlené prádlo a bílý pláš?, vykoupal jsem se v lázni, a dostával jsem denně ¼ litru dobrého ?erveného vína. Mimo to jsem si zvykl píti slivovici, ?ekli mi, ?e mi to pom??e od pr?jmu, kterým jsem trpěl po celou válku. Měl jsem dozor nad 20 rakouskými ošet?ovateli raněných, nemocní a ranění byli Srbové, poskytována byla dobrá strava a velice dobré ošet?ení léka?ské.

      

     Anabáze z Valjeva do Valony

     Po útoku Bulharska na Srbsko nastala zlá doba pro naše „hostitele“ a pro nás hrozná cesta Srbskem a poté Albánií. My z nemocnic jsme vyrazili 19. ?íjna. P?es ?a?ak, Trstenik a Kruševac do Prištiny se ještě dob?e šlo v útvarech, měli jsme trochu peněz a ob?as jsme i něco jídla fasovali. V pozdějším ?ase hladem a nemocí vy?erpán ?asto jsem z?stal sám, a? druhý ?i t?etí den se s našimi zase shledal. Všechny cesty byly do nedohledna zaplaveny zajatci, kterých se po?ítalo 65 000, dále šlo 60 000 srbských rekrut? a několik tisíc ?ák? d?stojnické školy srbské. Na ústupu jsme viděli st?ílet srbské dělost?electvo, zatím, co jedna baterie st?ílela, druhá nás p?edjela, zaujala nové posice a pak druhá zas ustupovala na nové místo odporu. Pozoroval jsem srbské dělost?elce, byli úplně klidni p?i tom, ?ádný strach neb panika. Výborná organisace.

     P?es Kosovo pole a Mitrovici jsme se dostali do Bicany a stezkou pro osly stoupali do hor. Vysoko v horách foukal silný vítr, poletovaly vlo?ky sněhu a nikde nebylo místa rovného, kde bychom se mohli p?i spaní polo?it bez obavy, ?e se někam nez?ítíme do propasti. Šlo se nám h?? a h?? do vysokých kopc? a zase hluboko do propastí, denně jsme se brodili p?es potoky, někdy ani oheň jsme neměli, a kdy? ano, va?ili jsme si jen ?aj z ostru?in. Za?alo silně mrznout a lidé padali, aby u? nikdy nepovstali.

     Po p?íchodu do Malé Debry jsem prodal Faloutovy hodinky, ale za papírové peníze mi nikdo nechtěl jídlo prodat. V měste?ku Struga na b?ehu Ohridského jezera se mi poda?ilo vyměnit s mladou dívkou poslední kousek mýdla za veliký krajíc chleba. Za celou válku jsem takový nikde v Srbsku neviděl! Pravý ?itný chleba, veliký krajíc z velikého selského bochníku, jako by ho ukrojila naše ?eská „pajmáma“. Zašel jsem k jezeru za boudu a tam jsem celý krajíc snědl. P?ed tím jsem byl blízek zoufalství, ten krajíc mi ?íkal: doufej, dějí se i nemo?nosti, nezahyneš! Te? s lepší náladou a novou nadějí do budoucnosti jsem vykro?il do města. A tam se mi poda?ilo za papírový desetidinár nakoupit ?ty?i veliké nasolené ryby!

     Na h?ebenech hor bylo u? 75 cm sněhu a dále hustě sně?ilo. S povolením srbského podporu?íka a zákazem rozdělávat oheň  jsme z?stali dvě noci v jakémsi chlévě. Ve dne, kdy? jsem musel ven, byl jsem úplně oslepen od sněhu. T?etí den jsme mohli jíti dál, já se s bolavýma o?ima díval na nohy ?lověku, který šel p?ede mnou, abych viděl, kam mám šlápnout. Hned po ránu jsme se museli brodit vodou. Ihned nám to na nohách mrzlo. Kouskem zašpi?atělého d?eva jsem si vyš?uchoval z rozpadlých bot sníh, který se mi tam nacpal a utvrdl tak, ?e jsem nemohl jíti. Cestou jsme viděli zmrzlé a polozmrzlé le?et na zemi. P?es nebezpe?ná místa mě p?eváděl Rubáš, abych se nez?ítil do propasti. Všechno mi na zemi splývalo, neviděl jsem, kde mám stoupnout. Sestoupili jsme do údolí, poprvé za celou cestu do teplého kraje blízko mo?e u měste?ka Elbasánu. Prodali jsme poslední kusy šatstva za kousky zahradního turka, nava?ili guláš z koňské zdechliny. V noci však zase p?išel mráz. Po dalších peripetiích jsme se 6. prosince 1915 ocitli na lukách p?ed Tiranou, 8. prosince p?ed branami Dra?e.

     Tam jsem se po dvou měsících opět „uviděl“, kdy? jsem se u pot??ku myl. Jak jsem se nad vodu nahnul, viděl jsem ve vodě jako v zrcadle chlapa, a? jsem se ulekl. Oto?ím se, kdo za mnou stojí, byl jsem tam sám. Podívám se znovu, ale poznat jsem se nemohl. To tedy jsem byl já! Vzpomínal jsem, jak jsem litoval v duchu ty druhé, a odhadoval, jak asi daleko se ještě povle?ou, ne? padnou! Sám jsem se nikde neviděl, zrcátko jsem neměl, a te? jsem se náhodou spat?il, jak ještě daleko ubo?eji vypadám ne? ostatní!  Celých sedm neděl jsem se neholil, byl jsem zarostlý, hubený, na hlavě směšnou trosku ?epice – zkrátka dlouho jsem se prohlí?el, ne? jsem uvě?il, ?e jsem to skute?ně já!

     Vzhledem k ost?elování Dra?e rakouským lo?stvem byla naše karavana p?esměrována do Porty Valony (dnešní Vlore) a poslední z mnoha ?ek, kterou jsme na této cestě p?echázeli, byla Vojusa. Na pokyn italského ser?anta „avanti“, který ?ídil nalodění na prám a všiml si mého tou?ebného pohledu, jsem se dostal mimo po?adí 15. prosince s cizí ?etou na druhou stranu ?eky. Obstoupil nás oddíl bersagliér?, bodáky nasazené, široké klobouky s pe?ím, ouzké kalhoty, peleriny na ramenou, a u? nás vedli ve ?ty?stupu.

     Zcela jistě jsem si tím zachránil ?ivot. Ti, kte?í toho dne nebyli p?evezeni, hrozně zkusili. Po strašlivé pr?tr?i mra?en stoupla voda v ?ece o několik metr?, prám se utrhl a odplaval a ti za ?ekou, bylo jich několik tisíc, z?stali deset dní bez pomoci a bez jídla.

      

     „Pole ztracené“

     Po dvou dnech jsme se nalodili na italskou dopravní lo? Gordoba a vypluli z valoňského p?ístavu kolem Apeninského poloostrova na Asinaru. Ostrov měl jen malý p?ístav, kde se p?ed válkou nacházela malá karanténní stanice pro cestující z Asie a z Afriky. Vozili nás na bárkách, se?adili a pochodem vchod do lázní a desinfekce.  Oble?ení do vydesinfikovaných oděv? s vyfasovanou dekou jsme pochodovali asi p?l hodiny cesty od p?ístavu. Tam jsme byli rozděleni po pěti a ka?dá pětice dostala dohromady jeden stan. Ihned jsme je stavěli do ?ad na trávníku. Vál studený vítr od mo?e, celou noc jsme se klepali zimou.

     Po nějaké době jsme dostali nové mundúry a vystavěli v rovinaté ?ásti „Oslího ostrova“ nové tábory. Náš se jmenoval „Campo perdu“, ?esky „Pole ztracené“, a p?esná adresa pak zněla „Campo perdu, II. reparto, III. gruppo, Isola Asinara“.  V tomto tábo?e jsme snad na tom byli ještě nejlépe ze všech. To proto, ?e naše lo? po dva týdny pro nás t?ikrát denně va?ila, i víno jsme dostávali a tak jsme se zase trochu zrestaurovali. Našich mrtvých na choleru zem?elých bylo sice několik stovek, ale v jiných táborech se jednalo o tisíce zajatc?.  Byli to zejména ti, kte?í nejd?íve ?ekali na obnovení p?evozu p?es Vojusu a jedli všechno mo?né, ?áby, ještěrky, trávu i mrtvé kamarády. Doplazili se do Valony a divoce se vrhali na suchary, které jim Italové rozdávali. Na lo? se dostali ve zbědovaném stavu, jejich lodě neměly za?ízení na transporty ani neva?ily, jednou denně jim rozdali studené konservy a suchary. Proto všichni ji? na lodích po stovkách umírali a my jsme poté na b?ehu ostrova mrtvoly odnášeli a poh?bívali v šachtách.

     Na tuto adresu jsem také jako první obdr?el na svátek svatého Josefa 19. b?ezna 1916 peně?ní dopis od bratra na 49 lir. V tehdy nově z?ízené kantině jsem všem v našem stanu koupil chléb, sýr, salám, rybi?ky a víno a uspo?ádal pro ně hostinu. Po krásném jaru, kdy na Asina?e vykvetly tisíce květ?, p?išlo léto a na ostrově bylo k nesnesení. Veliké vedro, ?ádný stín, vítr s pískem, nedostatek vody, která se musela p?ivá?et ze Sardinie, to vše vedlo k tomu, ?e jsme tou?ebně ?ekali, kdy nás lodi za?nou p?evá?et do Francie.

      

     Ve francouzských táborech

     18. ?ervence jsme s naší nákladní lodí v doprovodu dvou torpédovek p?istáli v Toulonu. Nejprve jsme byli internováni v ji?ní Francii v tábo?e Scarpiagne, poté jsme byli děleni na skupiny a naše skupina o 120 zajatcích byla po r?zných peripetiích p?evezena do Biessardu asi 40 km od Le Havru, kde se nacházel německý zajatecký tábor. Do práce se jezdilo na parní?cích na velké zámo?ské lodě. Pracovalo se nep?etr?itě ve dne i v noci na osmihodinové směny, vylo?ovalo se uhlí, brikety, koks, papír, d?íví, obilí bu? na vagony, nebo na velké vle?né ?luny. Dělal jsem velitele pracovní ?ety a tlumo?níka a nau?il jsem se jezdit s lodním je?ábem. Jeden feldvébl Němec p?išel k mé partě a poslouchal moje lidi, jak ?esky a chorvatsky mluví mezi sebou p?i práci. On nerozuměl, tak se mě ptal: „Ti lidé mluví rakousky, ?e?“  Divil se tomu, kdy? slyšel, ?e rakouská ?e? neexistuje a kolika ?e?mi se v Rakousku vlastně mluví. Náš „spojenec“ toho nevěděl.

     Skoro denně jsme viděli p?ijí?dět velké námo?ní lodi s anglickými vojáky, jezdily a? do Rouenu, ?eka byla hluboká.  Jak uviděli německé zajatce,  pok?ikovali na ně  „nieder mit Kaiser!“ Němci zase na ně, Angli?ani se nahrnuli na palubě na stranu k nám, a? se lo? hodně naklonila. Angli?tí vojáci byli v?dy v novém mund?ru jak ze škatulky. Francouzi měli starý spravovaný mund?r. Na frontě a za frontou jsem později pozoroval, ?e Angli?ané jsou moc pyšní, nafoukaní, s nikým se nekamarádili.

     V polovině listopadu jsme byli nákladním zape?etěným vlakem p?evezeni k Pa?í?i a vypuštěni na nádra?í Susy-Bonneuil, odkud jsme šli pěšky k ?ece Marně, kde se stavěl vojenský p?ístav a na něj navazující ?eleznice. Tamější zajatecký tábor byl obsazen pouze Slovany, byli tam zejména Chorvati. Zde jsem pro?il románek v dopisech se Švýcarkou sle?nou Mínou, který se p?erušil v polovině ledna, kdy jsme byli náhle skupina 18 šikovatel? a ?eta?? odvezeni nejprve do Etampes asi 100 km ji?ně od Pa?í?e a poté do Orleansu. Poslední dopisy od Míny jsem obdr?el právě sem, pak u? jsem nic o ní nezvěděl, ani po válce, kdy? jsem psal jí i její matce do Švýcar. Posledním táborem, kde jsme my rakouští zajatci byli internováni spole?ně s Němci z ?íše a Bulhary, byl Carpentras asi 26 km severně od Avignonu.

     V našem baráku bylo asi 60 ?ech?, smýšlením rozdělených do t?í skupin. Já jsem pat?il do skupiny „revolu?ní“, která chtěla rozbití Rakouska-Uherska a pora?ení Německa. Druhá skupina si to p?ála také, ale ze strachu p?ed „Rakušáky“ ml?eli, jen mezi ?ty?ma o?ima nám dávali za pravdu, ale nahlas své mínění se báli pronášet. A? na ?eta?e Karla S., v civilu strá?níka z Plzně, ten chtěl ?eskou autonomii v rámci Rakouska. Pak tu byla skupina t?etí, ta chtěla jen vítězství Německa a Rakouska, z nich si po?ínal a? zu?ivě František P. Měli jsme mezi sebou neustálé slovní p?tky, p?i nich? jsme dostávali najevo, ?e a? bude konec války, ?e se dom? nebudeme smět vrátit, jinak ?e budeme viset.

     4. ?íjna jsme si p?e?etli v novinách „?eskoslovenská samostatnos?“, ?e u? se o to jedná, ?e nám bude povolena naše ?sl. armáda. A tak se nás ten den p?ihlásilo 10,  jako „na po?est“ svátku císa?e Fr. Josefa, do legií. P?ihlášky jsme psali ?esky a francouzsky a p?edali je do kancelá?e. Zajetí, stále mezi dráty a mezi stejnými obli?eji, a pak ty vě?né hádky p?sobily na nás neblaze. Rozhodli jsme se, ?e se p?ihlásíme dobrovolně na práci, na kácení lesa. Se dvěma Němci nás bylo celkem 22.  Ostatní Němci a také Ma?a?i nás prohlašovali za zrádce, ?e jdeme pomáhat Francouz?m, a? nemusíme. My si z toho ale jen tropili smích, měli jsme se dob?e, v lese jsme si va?ili, práce nebyla namáhavá, ?ádný nás nehonil. Denně jsme šli dvakráte p?es město, leccos zajímavého a nového viděli, bylo to trochu jako na svobodě, t?eba s námi chodila strá?. Byli to starší vojáci, celý den hledali v lese laný?e, ani jsme toho nepozorovali, ?e nás hlídají.

      

     Vzh?ru do legií!

     Po Vánocích jsme byli všichni ?eši pozváni do kancelá?e, kde nás o?ekávali dva naši legioná?i. Bratr poru?ík Martínek k nám měl ?e?, ale ?ekl bych, ?e mohla míti lepší ú?inek, kdyby byla pronesena jinak, volena jiná slova, ne? ta, která v mnohých budila hr?zu, t?eba: „naše práce bude krvavá“. Tak dva z u? p?ihlášených ubyli, pod záminkou, ?e po?adují, aby jim byla zachována hodnost. Kde?to my ostatní jsme tam všichni vstoupili jako prostí vojáci. Docílili toho později a setkali jsme se s nimi a? na frontě. Druhý den jsme byli p?estěhováni do baráku po Srbech a v našem baráku se potom mnozí ?eši smutně projevili, kdy? proti nám sch?zovali a mluvili proti celé akci zahrani?ní. Avšak také jeden Němec, ?eta? p?vodem od Mostu, do této doby v?dy mě zdravil „servus Janda“, te? mě zdravil „nazdar Janda“ a p?itom se na mě usmíval. Ten prohlásil, ?e nás zcela chápe a ?e je zcela v po?ádku a naší povinností chtíti svou samostatnos?, ?e nás to jen ctí.

     P?i lou?ení s táborem nám byla ze všeho nejmilejší ?e? mladého bulharského kadeta na rozlou?enou. Mluvil velice pěkně, ?istě a pomalu, ?e jsme mu všichni dob?e rozuměli. ?eši, co s námi nešli, plakali a slibovali, ?e p?ijdou, abychom se ale postarali o to, aby byli dáni do jiného tábora bez Němc?. Druhého dne ráno jsme odjí?děli p?es Avignon do Marseilles.  Tam jsme celých 6 neděl ?ekali na další bratry.

     Poté jsme p?es Toulouse, Bordeaux a Angoulême odjeli do Cognacu. Doprovázeli nás francouzští ser?anti, měli jen pistole, omlouvali se nám, ?e nás nevedou co zajatce, ale ?e nás doprovázejí jen jako pr?vodci. Všichni jsme měli na ?epicích bílo?ervené pásky a u? bez potupných ?ísel a písmen. V Cognacu na nádra?í nás o?ekávala ?eská vojenská hudba, zahrála nám obě naše hymny a vedla do města. Někte?í se v kasárnách dali do tance, kdy? se dostavil generál Janin s kapitánem Šnejdárkem. Rozdělili nás po rotách, dostal jsem se s Rosypalem k 6. rotě 21. pluku. Naše ?eta byla většinou z bývalých srbských zajatc?, několik „Rus?“ a „Amerikán?“. Všichni ale ?eši, a tak jsme si také ?íkali, abychom se rozeznali. Byli jsme ubytováni v prvním pat?e skladiště upraveného k bydlení. Druhý den jsme dostali vojenský oblek, pušku atd. a ve?er u? jsme mohli jíti volně do města na vycházku. Tím u? opravdu kon?ilo naše dlouhé zajetí a my se cítili velice š?astni a svobodni. P?i zapisování šikovatel Chrástek chtěl mě dát zase k saniterák?m, a ?e budu desátníkem. Já jsem však nechtěl ani slyšet, chtěl jsem k st?elc?m a bojovat proti nep?íteli.

     Nastal d?kladný výcvik a postupně se nás nashromá?dilo v Cognacu tolik, ?e jsme se tam nemohli vejít.  Za?al se stavět 22. pluk, a ten byl ur?en do Jarnacu. Jedna ?eta z ka?dé roty měla tvo?it základ roty pluku ?. 22. Všichni jsme chtěli ale z?stat u 21. pluku. Proto se losovalo. Na naši ?etu padl los.

     Po ukon?ení výcviku p?išel rozkaz poslat několik set našich lidí na frontu k Soissons. Neměli býti zatím pou?íváni k útok?m, ale byli po deseti umístěni mezi francouzské vojáky, dr?eli hlídky a pozorovali, jak si francouzští vojáci po?ínají. Po obdr?ení povolení se zapojili do výpad? a vedli si velmi úspěšně. Sotva odešli do zázemí, Němci za?ali ofenzívu a vytvo?ili pr?lom francouzské fronty mezi Soissons a Remeší a? k ?ece Marně k Château-Thierry. Byl to poslední německý úspěch, který stál na obou stranách mnoho krve, Němci ale byli vr?eni zpět a od té doby byli stále v defenzívě.

     My se zatím lou?ili s Cognacem a Jarnacem, jeli vlaky p?es Tours do Darney u Epinalu. Byl jsem spole?ně s p?ítelem Záho?íkem p?eveden od šesté roty st?elc? „na týden ?i dva“ opět k saniterák?m. Kdy? se francouzský léka?, jemu? jsme byli p?iděleni, dověděl, ?e jsem byl ?eta?em u sanity v Rakousku, nechtěl k mému návratu svolit, ?íkal, ?e jsem na správném místě. Nedalo se nic dělat, ?asem jsem se s tím smí?il, zvláště ?e tam z?stal i Záho?ík.

     Na konci ?ervna 1918 p?išlo slavnostní p?edání praporu našeho pluku. Bylo to něco krásného. Zú?astnil se ho francouzský president Poincaré, náš ministr dr. Beneš, mnoho francouzských a spojeneckých vysokých d?stojník?, i srbský tam byl. Bylo p?ítomno také několik starých francouzských vyslou?ilc? z války roku 1870. Pěvecký sbor za dirigování bratra Rytí?e zpíval sborové písně, všichni, oba pluky, jsme zpívali: „Bývali ?echové“ a „Kdo? jsú bo?í bojovníci“. Proběhlo mohutné defilé. Zašli jsme za návrší, se?adili jsme se ve dva mohutné proudy po rotách. Pak jsme vyrazili. Stále se objevovaly nové a nové ?ady. P?ed francouzským presidentem a celou jeho vznešenou spole?ností byla louka, rovina, šli jsme jako ocelové hradby. Dostali jsme pochvalu, všechno velice dob?e dopadlo. Potom byla prohlídka našich ubikací. Měli jsme je okrášlené. Popsané nápisy, ?esky i francouzsky, La Victoire ou la Mort! Vítězství nebo smrt!

      

     V bojích na západní frontě

     Na frontu v Alsasku-Lotrinsku jsme pochodovali pěšky asi 6 neděl, zpo?átku ve dne, později v noci, v?dy 9-10 hodin, a to nejprve do Rouges Mont poblí?e Altkirchu. Odtud jsme zamě?ovacím dalekohledem z dělost?elecké pozorovatelny měli mo?nost pozorovat  Mylh?zy a Basilej. V Mylh?zách state?ně dýmaly komíny, jistě tam Němci vyráběli munici ve dne v noci.

     Francouzská tě?ká artilerie, motorizovaná a na šestikolových autech velice pohyblivá, st?ílela a? 18 km daleko st?elami několik metrák? vá?ícími. Obsluha děl jezdila a bydlela asi v deseti obrovských autech, podobných stěhovacím voz?m. Vozili s sebou dílnu, je?áby, munici, ?ekali, a? se setmí, uschováni pod stromy, aby je aeroplány nevyslídily. V noci p?ejeli na p?edem ur?ená vybetonovaná stanoviště, děla p?ipravili k palbě, rozst?íleli, co chtěli dle programu rozst?ílet, a ráno, kdy? je německé aeroplány hledaly, u? byli dávno na jiném místě. Sešli jsme se s nimi později u Vouziers.

     Do první linie jsme táhli v noci, a sice více napravo ke švýcarské hranici. Po p?íchodu do vesnice na naše stanoviště nás Němci za?ali ost?elovat z děl. Dělové koule létaly se silným hvízdotem p?es naši stodolu, dopadaly ale dále za vesnici. Neměli jsme ?ádných ztrát. Po?ítali jsme s tím, ?e naše no?ní pochody byly vyzrazeny. Z Belfortu jsme poté celá divize, 21. a 22. pluk ?sl. a 119. pluk francouzský, postupovali za st?elby našich protiletadlových děl do Champigny a poté se p?esunuli vlakem do Epernay. Postupně jsme procházeli místy, kde se ji? ?ty?i roky bojovalo. Vše bylo granáty p?eoráno a zpustošeno a? hr?za, tam musely padnout statisíce lidí. Ze starých les? ?ouhalo jako by strniště ze silných strom?, a zbytky strom? byly celé rozštípané nastojato od granát?. Lesy byly vyrabované, Němci v nich zakládali parní pily, ?ezali na místě trámy a prkna, a co nespot?ebovali v zákopech, vozili dom?. ?asto jsme ?etli na sloupu, tady stávala obec ta a ta, marně jsem se namáhal najít stopu alespoň po jediném domě.

     Němci ustupovali, byli jsme ve druhé linii na frontě mezi Soissons a Remeší, denně jsme je pronásledovali 10 a? 20 km. Viděli jsme ú?asná německá opevnění, zákopy, a mnoho drátěných p?eká?ek, a? 16 m širokých ve t?ech ?adách za sebou. K?ly byly ?elezné a po zemi bylo rozházeno plno pichlák? ze ?eleza tak dělaných, ?e v?dycky jeden ostrý hrot byl vzh?ru, a? se to p?evalilo, jak chtělo. P?eká?ky byly v místech, co jsme táhli, málo poškozené, jen tanky nám projely cestu, Němci bez obrany je rychle opouštěli, kdy? jim hrozil obchvat na k?ídlech. Dělost?electva tam byla ohromná spousta a stále p?es nás st?íleli. Vpravo i vlevo zároveň s námi postupovaly a do veliké dálky bylo viděti upoutané francouzské balony. Zatímco sta děl nep?etr?itě st?ílelo, jiných sta děl postupovalo. Pak zase postupovali ti, co p?estali st?ílet vzadu, a st?íleli ti, co je p?edjeli. Jinde fronta stála, a tak nás t?i pluky nalo?ili na velká transportní auta krytá jako stěhovací a p?evezli nás v noci p?es Remeš do Mourmelonu.

     Postupovali jsme dále k Terronu a Vouziers. Ve dne lesem, jinak v noci. Oheň šlehající z jícn? děl p?iosvětloval nám cestu. V první linii jsme se s Francouzi nesetkali, jen ?ídce a daleko od sebe z?stal kulomet, a kdy? na něj naši p?išli, kulomet?ík ukázal rukou: „Boches la-bas!“ a hodil kulomet na rameno a zmizel. My ale to štěstí neměli, na okraji lesa kopali vojáci zákopy. Měli jsme je za Francouze, hlásili se heslem tiše: „?ekoslovak“. Němci hned do nás kulometem a v tom chaosu nám sebrali 11 lidí do zajetí. K tomu jsme měli ztráty, mrtvé a raněné. Ustoupili jsme asi 100 metr?, tam ne? mírně nakloněná rovina, bez zákop?, bez travi?ky. Ka?dý si pod sebou vyhrabal peká? jako zajíc a tam jsme le?eli celý den, nad námi německé aeroplány, ?ídily na nás palbu z děl. Naštěstí Němci špatně st?íleli, jinak by nás tam mohli rozsekat na kaši. Ale stejně jsme měli velké ztráty. Někde tam jsem také ztratil své poznámky.

     P?ed rozedněním jsme zahájili útok. Dělost?electvo bylo obeznámeno, kdy to za?ne, a tu ?ekali u nabitých děl, po zahájení útoku a kdy? jsme neo?ekávaně za?ali útok, potom teprve nám dělali tzv. bará?. Kolem oblasti, kterou jsme chtěli obsadit, dopadalo tisíce granát?, a tou hradbou st?el nemohl nikdo p?ijít Němc?m na pomoc. Dob?e se nám to poda?ilo, obsadili jsme celou tu ?ást lesa, co jsme chtěli a vyst?elili signál: cíl dosa?en! Uko?istili jsme několik děl, kulomet?, minomet? a celé skladiště min. Zajali asi 100 Němc? a další pobili.

     Te? jsme zna?ně zlepšili pozice. Les byl z větší ?ásti hustý, tam se nedalo projít, a šla lesem jedna blátivá cesta, bylo tam poškozeno vodovodní potrubí. Po dobu, co jsme měli trochu ?as, jsme si prosekávali novou cestu, tu dosavadní Němci moc ?asto bombardovali. ?asu se nám nedostávalo, měli jsme mnoho raněných. P?evaziště jsme si z?ídili ve staré pískovně, jáma byla asi 40 krok? dlouhá a 20 široká. Po ošet?ení se tě?ce ranění nosili do Vouziers, tam dělali i menší nutné operace a pak je sanitními auty odvá?eli do zázemí, do nemocnic. Bylo to asi 5 km nosit, někdy nám z města p?išli na pomoc francouzští nosi?i. U jámy-p?evaziště jsme měli zapíchnutý velký ?ervený k?í? – prapor. Ale Němci nic na to nedbali a st?íleli na nás, éra ?ídila palbu, granáty padaly kolem jámy, hlína se na nás sypala, ale do nás se netrefili, a? později v noci. Tak jsme raději prapor ?erveného k?í?e odstranili. P?iběhl jeden bratr Amerikán k nám do jámy, udělal poplach: Němci jdou! Nechal jsem obvazování, sko?il po pušce a nábojích, lehl si na kraj jámy a koukám po Němcích. Bylo jich opravdu hodně, asi 50, ale všiml jsem si, ?e kolem nich jsou naši brat?i s bodáky na puškách. Vynadal jsem tomu poplašenci a šel po své práci.

     Po boji jsem se šel také podívat na zajaté Němce.  Byli to chlapi jako hory, Bavoráci. Stáli vy?azeni ve dvojstupu, kolem nich naše strá?e. Na samém kraji stál v první ?adě chlap-obr, celý po?obaný od neštovic, hr?za z něj šla. Tu p?išel ke mně jeden bratr, abych mu dal cigaretový papírek, který jsem měl schovaný v pouzd?e pod devítirannou pistolí. Otev?u pouzdro, vytáhnu pistol, a tu jsem si všiml, ?e ten po?obaný strachem vyvaluje o?i a svému sousedovi v ?adě ?íká: Schau! (podívej). Vytáhl jsem druhou rukou cigaretové papírky, dal jsem z toho kamarádovi a zas papírky i pistol do pouzdra zpátky a podíval se na Němce. Němec si oddychnul, byl celý zpocený za tu chvilku, utíral si šátkem obli?ej, smál se na mě a ?ekl mi: Es ist warm. Myslel jsem si: však já vím, pro? ti bylo horko.

     Později p?i tábo?ení v lese jsem na svém místě našel krabi?ku a v ní skleněné trubi?ky s ?irou tekutinou, v nich zasazený doutnák s há?kem a rozbuškou a na krabi?ce návod, co se s tím má dělat. P?i opuštění místa natrvalo má se to rozvěsit za há?ky na stromy, zapálit a rychle odejít.  Byl to yperit, kterým Němci zamo?ovali terén. Jediná kapka, kdy? p?išla na holé tělo, vyleptala díru do hloubky a udělal se velký v?ed. Po zapálení kapalina vybouchla, rozst?íkla se po k?oví, a pokud tudy někdo procházel, dostala se snadno na obli?ej nebo na ruce. V létě se vypa?ovala a po vdechnutí z toho mohla být opět smrt.

     8. listopadu k nám ji? do zázemí p?ijel dr. Beneš, měl k nám ?e? o vále?né situaci a p?evratu doma s tím, ?e ka?dou chvíli lze ?ekat německou kapitulaci. A opravdu u? druhý den Němci ?ádali o p?ímě?í. To u? jsme měli na voze rozhlasový p?ijíma? bateriový na sluchátka a jeden náš in?enýr to poslouchal, stenografoval a pak zprávy v?dy napsal na papír a vyvěsil. Po skon?ení boj? nás dopravili do lázeňského měste?ka Vittel, náš 2. prapor 22. pluku byl v měste?ku Attigny. Za týden nás tam objevila jedna ?ena z Darney, udělala poplach a město ?ádalo, aby tam ?echoslováci byli p?elo?eni. A tak brzo rance na zjednané vozy a putovali jsme pěšky 20 km do Darney. To bylo vítání a radosti na obou stranách. A nedo?kavosti, a? pojedeme dom? a kdy. Deváté vánoce na vojně jsem pro?il u? na cestě dom? v italské Padově a 4. ledna 1919 nás na Hlavním nádra?í v Praze uvítal V. Klofá?.  Táhli jsme st?edem města ve ?ty?stupech, rota za rotou, velký jásot a vítání. Potom jsme byli ubytováni v ?ernínských kasárnách na Hrad?anech, měl jsem také dvakrát slu?bu na Hradě, dostal jsem po devíti letech na vojně kone?ně dovolenou. 10. května 1919 jsem byl demobilizován.

      

      

      

     © PhDr. Jaroslava Hlavá?ková, CSc.,

     Srbská fronta v období 1914 -1915 Valjevo ve vále?ných letech

     K získání údaj? o situaci na srbské frontě v období 1914 -1915 a o situaci ve Valjevu a okolí se poda?ilo prostudovat dvě nové publikace srbských autor?.

     Známý srbský historik K. Miloševi? v rozsáhlé knize o osudech rodné země v období 1. světové války uvádí, ?e Srbsko ztratilo 1 244 000 obyvatel (842 000 civilist? a 402 000 voják?),...

     p?i?em? ve svých p?edvále?ných hranicích mělo dle jeho údaj? pouhých 2,9 milion? obyvatel, ztratilo by tedy 43 % svého obyvatelstva.

     Z této knihy vypisuji zajímavé údaje vztahující se p?ímo ?i nep?ímo k pobytu J. Jandy na srbské frontě.

     Rakousko-uherskou armádu z 25% tvo?ili Rakušáci (t.j. rakouští Němci), z 23% Ma?a?i, z 13% ?eši, z 9% Chorvaté, Srbové a balkánští muslimové, z 8% Poláci a Ukrajinci, ze 7% Rumuni a ze 4% Slováci (tj. ?ech? a Slovák? bylo 17%, jejich podíl na po?tu obyvatel monarchie ?inil 16, 5%). D?stojnický sbor byl ze 75% tvo?en rakouskými Němci .

     Po vyhlášení války Srbsku Rakousko-Uherskem 28. ?ervence 1914 se ujal vrchního velení srbské armády korunní princ-regent Alexandr Karadjordjevi? (1888-1934). Tého? dne se na stranu Srbska p?idala ?erná Hora; 6. srpna 1914 se oficiálním prohlášením svého krále Nikoly I. Petrovi?e (1841-1921) stala spojencem Srbska. Po vyhlášení mobilizace a války se srbská vláda p?emístila z Bělehradu (nacházel se témě? na hranici s Rakousko-Uherskem) do Niše (proto i dědova vále?ná zajatecká pošta byla směrována p?es Niš. Zde sídlila i cenzura a st?edisko komunikace s Mezinárodním ?erveným k?í?em). Generální štáb, p?etransformovaný ve vrchní velení, sídlil v Kragujevaci. Ná?elníkem štábu vrchního velení do doby návratu vojvody Radomira Putnika (1847-1917) z lé?ení v Rakousku byl generál S. Stěpanovi? (1856- 1929). Po Putnikově návratu do země z benevolence rakouského velení se jeho zástupcem stal generál ?. Miši? (1855-1921).

     P?esun rakousko-uherských vojsk (16 pěších a 1 jezdecká divize a 8 brigád a 40 letadel) na srbskou frontu byl ukon?en 12. srpna 1914, jejím velitelem byl jmenován generál O. Potiorek (1853-1935). Tého? dne 5. rakousko-uherská armáda v po?tu 80 000 voják? pod velením generála L. rytí?e von Frank (1848-1935) p?ekonala Drinu u Loznice a Lešnice a zahájila postup směrem k městu Valjevu vzdálenému zhruba 100 km. Cílem bylo dobýt v den císa?ových narozenin 18. srpna linii Valjevo-U?ice, postupovat na Niš a k bulharským hranicím. Této ofenzívy se jako kaprál 8. sboru 5. rakousko-uherské armády zú?astnil i E. E. Kisch (jeho zápisky jsou v knize citovány) .

     Na valjevskou frontu byla rozmístěna srbská 3. armáda v ?ele s generálem P. Juriši?em-Šturmem (1848-1921) a dále drinská divize na linii Badovinci-Loznica-Zvornik-Obrenovac-Ljubovica. Štáb armády sídlil ve Valjevu ?. 9 v budově obvodního a městského soudu, regent Alexandr bydlel v domě obchodníka I. Todorovi?e na Karadjorjevi?ově ulici. Srbsku se poda?ilo zmobilizovat témě? 400 000 voják?, chyběl však dostatek vojenského materiálu .

     Ve dnech 16. - 20. srpna 1914 probíhala cerská bitva (dle poho?í Cer, té? uváděna jako bitva na Jadaru, tj. na soutoku ?ek Driny a Jadaru). Skon?ila rakouským neúspěchem a ústupem na levý b?eh Driny. Vy?ádala si p?es 23 000 mrtvých a raněných na rakouské straně v?etně ?eských p?íslušník? 28. pěšího pluku a 16 000 mrtvých a raněných na straně srbské.

     Rakousko-uherská vojska zahájila nový útok 6. zá?í 1914 na linii Srem na ?ece Sávě-území Ma?va-b?eh ?eky Driny a ve směru na Valjevo, p?es které bylo mo?no od jihu pokra?ovat na Bělehrad a obklí?it ho. 15. zá?í 1914 se 6. rakousko-uherské armádě poda?ilo donutit 3. srbskou armádu rozmístěnou na pravém b?ehu Driny na linii Lešnica-Ljubovija k ústupu. P?ekro?ila Drinu a postupně ovládla horské h?ebeny Gu?evo, Boranja, Jagodnja a Sokolská planina; otev?ela se jí cesta k Valjevu.

     25. zá?í vydal velitel 3. srbské armády rozkaz udr?et se za ka?dou cenu na stávajících pozicích a znemo?nit nep?íteli další postup. Po dvaceti dnech boj? se fronta zastavila na linii Ljubovija-Sokolská planina-Jagodnja-Boranja-Gu?evo-dolní tok Driny a? po soutok se Sávou-Zasavica-No?aj-Pri?inovi?. Ani jedna z bojujících stran nebyla schopna podniknout razantní ofenzívu.

     Na konci ?íjna se rakousko-uherskému kombinovanému sboru poda?ilo prorazit srbskou obranu 2. armády v oblasti Ma?vy, obejít poho?í Cer a p?es Koceljevo a Banjani postupovat ji?ním směrem na Valjevo a obsadit ho.

     Pro srbské ozbrojené síly nastala první kritická situace. Na zasedání vlády a vrchního velení 8. listopadu vojvoda Putnik navrhl pokusit se o uzav?ení separátního míru s Rakouskem-Uherskem. P?edseda vlády N. Paši? (1845-1926) pohrozil demisí a po?adavku obnovit boje bylo vyhověno sta?ením se od ?eky Driny a soust?eděním se na vytvo?ení obranyschopné linie na ?ece Koluba?e ze severu a na ?ece Ljig z jihu. Byla zahájena p?íprava k tzv. kolubarské bitvě.

     Na linii nové fronty Obrenovac-Ub-Valjevo se mezi 14.-17. listopadem stáhly 1., 2. a 3. srbská armáda o celkovém po?tu p?es 250 000 voják?. Do 2. 12. se dle hodnocení srbské strany odehrávala defenzivní fáze kolubarské bitvy – stahování armád k ?ece. Generál Potiorek zahájil 16. listopadu 1914 nástup rakousko-uherských vojsk na Kolubaru: 5. armáda obsadila linii Obrenovac-Lajkovac, 6. armáda obsadila b?eh Kolubary a? do soutoku s Ljigem a Ribnicou, 15. a 16. sbor 6. armády se vydal na Valjevo. Spojencem srbských vojsk a brzdou nástupu nep?ítele se stalo náhlé oteplení, které proměnilo bojiště ve velké ba?iny. P?esto 18. listopadu dobyla rakouská vojska Lazarevac.

     Král Petar I. (1844-1921) navštívil místa vále?ných operací a posílil morálku srbských vojsk apely na jejich hrdinství, p?íklad pro potomky a p?ipomenutím zásluh z balkánských válek. 1. prosince došlo k prvnímu p?eběhnutí ?eských voják? k Srb?m (2 podd?stojníci 42. honvédské divize), kte?í informovali srbské velení o zhoršující se bojeschopnosti rakousko-uherských vojsk.

     Nový velitel 1. srbské armády generál ?. Miši? zahájil ofenzívu 2. prosince, a?koli tentý? den rakousko-uherská vojska dobyla Bělehrad. K 5. prosinci 1914 bylo ovládnuto poho?í Suvobor a zabráněno postupu rakousko-uherských vojsk z jihovýchodu do údolí ?eky Kolubary a k Valjevu. Generál Miši? byl 4. prosince povýšen na vojvodu. Dunajská divize 1. srbské armády obešla 6. 12. poho?í Maljen a p?ešla komunikaci spojující U?ici s Valjevem na postupu k Valjevu z jihozápadní strany. Moravská a Drinská divize 1. srbské armády postupovala k Valjevu z jihovýchodní strany od Ljigu v sou?innosti se 3. armádou. 3. armáda jen do 7. prosince p?i postupu k Valjevu zajala p?es 6 500 rakousko-uherských d?stojník?, podd?stojník? a vojín?.

     Generál Potiorek vydal 7. 12. rozkaz, aby 6. armáda zahájila ofenzívu a udr?ela linii fronty poho?í Povlen-Valjevo-?eka Kolubara-Bělehrad a aby 13., 15. a 16. armádní sbory udr?ely své pozice. Vojvoda Putnik p?ikázal 1. srbské armádě vytla?it nep?ítele na linii Kolubara-Valjevo, 3. armádě spole?ně s Drinskou divizí udr?et trojúhelník město Ljig, soutok Kolubary s ?ekou Ljig a Valjevo, 2. armádě z?stat v záloze a být p?ipravena k útoku na Kolubaru. U?ická divize měla za úkol vytla?it nep?ítele z prostoru Ra?an-Kosjeri?. 8. prosince 1914 ráno zahájila 1. srbská armáda postup k Valjevu, na linii Valjevo - Divci zlomila odpor a tého? dne ve?er vstoupila do města. 9. prosince bylo obsazeno celé město. K 9. prosinci 1914 utrpěla rakousko-uherská vojska porá?ku na linii ?eky Driny na západě a? po poho?í Kosmaj. Srbská ofenzíva skon?ila 15. prosince 1914 osvobozením Bělehradu, vítězná Kolubarská bitva návratem srbských vojsk na hranice Dunaje, Sávy a Driny .

     V kapitole knihy cele věnované dějinám Valjeva a okolí vztahující se k období první světové války popisuje Z. Rankovi? nezměrné utrpení civilních obyvatel města i p?íslušník? srbské armády a zajatc? následkem vypuknutí infek?ních nemocí. V celém Srbsku zahynulo na epidemie 100 000 civilist?, 30-35 000 voják? a 30 000 vále?ných zajatc?.

     Z. Rankovi? rozsáhle cituje z ?lánku srbského noviná?e V. M. Jovanovi?e opublikovaného 9. prosince 1914 v listu „Politika“ popisujícího hr?zy ve městě, zejména hromady nepoh?bených mrtvých v budově gymnázia, v budově městské nemocnice a v kasárnách 15. a 17. pluku. Tehdejší zpravodaj „Politiky“ obviňuje „špinavé a zavšivené Rakušáky“, ?e zanesli do města tyfus a choleru a p?i ústupu zanechali ve Valjevu témě? t?i a p?l tisíce svých nemocných a raněných . Následně autor uvádí celá jména léka?? místního p?vodu, léka?? nep?átelských armád i neutrálních stát? (nap?. zdravotnické mise USA) zem?elých ve Valjevu na epidemie v období leden – únor 1915 . 5. dubna 1915 zem?ela na tyfus p?ímo ve Valjevu významná srbská malí?ka Nadě?da Petrovi? (1873-1915), která zde slou?ila jako dobrovolná zdravotní sestra. Vojenské hroby ve Valjevu se staly největšími vále?nými h?bitovy na území Srbska.

     Kniha Z. Rankovi?e obsahuje i dobové snímky ulic a budov města v?etně gymnázia, kasáren, pivovaru a jeskyně, kde byl J. Janda na výletě.

     4. zá?í 1915 se Bulharsko za p?íslib obrovských územních zisk? p?ipojilo k Úst?edním mocnostem. 6. zá?í 1915 vrhlo na Srbsko 4 divize, Rakousko-Uhersko a Německo po šesti divizích. Ofenzívu ve směru od Sremu a severovýchodní Bosny vedla 3. rakousko-uherská armáda, z ji?ního Banátu 11. německá armáda a ze západního Bulharska vyrazila 1. a 2. armáda, vše o síle 800 000 voják? pod vrchním velením německého polního maršála A. von Mackensena (1849-1945). Srbsko na 1 150 km fronty disponovalo ji? jen 300 000 vojáky, rozdělenými do operativních skupin. Kone?ný útok proti Srbsku byl zahájen 5. ?íjna 1915, ji? 10. ?íjna byl po krvavých bojích a bombardování jednotkami Mackensena dobyt Bělehrad. Za další dva týdny po obsazení linie ?ajetina-poho?í Rudnik-poho?í Suvobor-Topola-Arandelovac-Palanka-Petrovac na Moravě vojsky Úst?edních mocností bylo o výsledku operace rozhodnuto.

     Ústup srbských vojsk do Albánie a ?erné Hory a utrpení civilního obyvatelstva za okupace je nazýváno „Srbskou Golgotou“. Z vále?ného i morálního hlediska se jednalo o slo?ité rozhodnutí, motivované ?ádostí o poskytnutí pomoci ze strany Dohody a obnovením bojeschopnosti srbské armády. Valjevo bylo Srby opuštěno 22. ?íjna a rakousko-uherská vojska je okupovala o t?i dny později. Okupa?ní správa za?ala tvrdě stíhat místní obyvatelstvo. K osvobození došlo a? 31. ?íjna 1918.

     Srbská vláda opustila Srbsko 24. listopadu, do Skadaru p?ijela 28. listopadu 2015. Vrchní velení ozbrojených sil odešlo 26. listopadu, do Skadaru p?ibylo 6. prosince 1915. Anabáze témě? 115 000 voják? a d?stojník? probíhala do 21. ledna 1916, od ?íjna 1915 do ledna 1916 ?inily ztráty v boji a na ústupu 70 000 voják?.

     V lednu 1916 vláda a vrchní velení (zejména princ-regent Alexandr) obvinily z chyb generální štáb, který byl v?etně ná?elníka R. Putnika odvolán. Novým ná?elníkem byl jmenován bývalý velitel 1. armády generál P. Bojovi? (1858-1945), 20. ?ervna 1918 jej vyst?ídal vojvoda ?. Miši?.

     Slovník, vysvětlivky, komentá?e

     abfertigung něm. zde: p?evzetí rozkaz? a pošty, odevzdání hlášení na velitelství voj. sboru

     ablézung něm. vyst?ídání ve slu?bě

     akcesist (akcezist) ?ekatel ú?ednického místa, kancelá?ský podú?edník, zapisovatel

     Albrechtské (Štefánikovy) kasárny kasárna arcivévody Albrechta v Praze na Smíchově, dnes Justi?ní palác

     alejkum salem („mír i Tobě“) odpově? na pozdrav „salem alejkum“

     Amerikáni zde: ?echoameri?ané bojující v legiích, té? jednotky americké armády ú?astnící se boj? 1. světové války v Evropě

     anilinová barva tehdy jedovatá, vyrobená na bázi aminobenzenu, benzenaminu ?i fenylaminu

     aparát zde: za?ízení pro dezinfekci osob a šatstva

     apparatsmann zde: pomocník p?ipravující raněného k operaci

     Arnauti hist. turecké ozna?ení Albánc? a obyvatel p?ilehlých horských oblastí, p?v. zejména voják? slou?ících v turecké armádě

     Arumuni (moderní ozna?ení národa) p?íslušníci románského národa ?ijící rozptýleně v oblasti ji?ního Balkánu, zejména v severním a st?edním ?ecku, Makedonii, jihozápadním Bulharsku, ji?ní a st?ední Albánii. Vlachs (st?edověký termín), v ?ecku jsou ozna?ováni jako Vlahoi, v Albánii jako Vllehe. V Albánii je jejich po?et dnes odhadován na 200 000. Hovo?í arumunštinou, latinským jazykem blízkým rumunštině, jazyk má mnoho dialekt?. V sou?asné době p?es snahu o?ivit jazyk probíhá asimilace s většinovým obyvatelstvem balkánských stát?. Věnovali se zejména pastevectví, stavěli svá obydlí z proutí.

     arsenál zbrojnice

     Asinara ostr?vek ve St?edozemním mo?i rozkládající se severozápadně od Sardinie, rozloha 51, 9 km2 stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie. Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. . Od r. 1885 v majetku italského státu, slou?il jako karanténní stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie.  Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. 

     Autrichiens fr. Rakušáci

     batalion pluk

     bergsalié?i oddíly italské armády vytvo?ené v 1. pol. 19. století, vysoce mobilní jednotky lehkých st?elc?. Sou?ástí uniformy byl klobouk se širokou obrubou zdobený ?ernými kohoutími péry. V 1. sv. válce jich bojovalo asi 210 000.

     bitva na ?ece Kolubara 3.-14.12.1914; vítězství Srbska nad rakousko-uherskou armádou bez ohledu na její po?etní p?evahu. 1. srbská armáda obsadila 9. 12. Valjevo. Srbové zajali 76 000 nep?átelských voják?. Srbský velitel ?. Miši? byl povýšen na vojvodu, O. Potiorek byl odvolán a nahrazen arcivévodou Ev?enem jako nejvyšším velitelem balkánské armádní skupiny. Dalších 10 měsíc? Rakousko proti Srb?m nevystoupilo. Síly byly p?esunuty na italskou frontu. Ztráty Srbska spolu s epidemií tyfu v zimě 1914-1915 srbskou armádu oslabily a v roce 1915 z?stala v defenzívě spoléhajíc na pomoc spojenc?, která však nep?išla.

     boerský búrský, p?ipomínající klobouky Búr? z období anglo-búrské války na p?elomu 19. a 20. stol.

     cimprlich něm. choulostivý, rozmazlený, ned?tklivý

     cugsfíra něm. Zugsf?hrer, ?eta?

     ?i?a srbo-chorv. sta?ík, strýc

     ?aur nevě?ící, zejména k?es?an (ozna?ovaný takto vyznava?i islámu)

     desentér desertér

     Deutschmeist?i zde: 4. dělost?elecký pluk (zal. na konci 17. st.) rakousko-uherské armády

     dienstreglamá něm., fr. slu?ební ?ád

     Etappentrainzug něm. zde: vojenský konvoj p?epravující mu?stvo a vojenský materiál

     fasunk, fasuňk náklad na voze, p?íděl potravin

     feldkurát vojenský kněz

     feldruf něm. heslo (hist.: polní p?íhlas)

     feldšpitál něm. polní nemocnice

     feldvébl, felák něm. (Feldwebel) šikovatel

     febris recurrens návratná hore?ka, st?ídání hore?natých stav? s 1–2 dny normální teploty (typicky p?i malárii, b?išním tyfu)

     flota námo?nictvo

     Foch, Ferdinand (1851-1929), francouzský maršál, hrdina 1. světové války, v b?eznu 1918 jmenován vrchním velitelem Spojeneckých sil. Pod jeho velením byl zastaven postup německých jednotek v druhé bitvě na Marně v ?ervenci 1918 a zahájen protiútok. V listopadu 1918 p?ijal německou kapitulaci v ?elezni?ním vagónu v Compiègne. Hrál d?le?itou roli na Pa?í?ské mírové konferenci.

     fortšristmesif zkomol. dle p?edpisu

     fráter zde: kněz s ni?ším svěcením

     gruppo it. zde: oddělení

     halt! něm. povel zastavit, stát!

     Hindenburg, Paul von (1847 - 1934), německý polní maršál, významná osobnost 1. světové války, prezident Německa v letech 1925 -1934. V pamětech J. Jandy jeden z voják? p?ipomíná vítězství Hindenburga nad Ruskem v bitvách u Tannenbergu a u Mazurských jezer v roce 1914 a krutost v??i nep?átelským voják?m.

     Hroby v dáli vále?ná iniciativa setníka Lenze, stavba pomník? (kenotaf?) na frontách zahynulým voják?m v místě jejich p?vodu. Vytratilo se z obecného povědomí.

     infanterie dělost?electvo

     Janin, Pierre-Thiébaut-Charles-Maurice (1862-1946), od dubna 1916 francouzský generál a vojenský velitel. Vedoucí francouzské vojenské mise na Sibi?i v době ruské ob?anské války. Nositel ?ádu bílého lva (1923).

     jednoro?ák jednoro?ní dobrovolník

     ka?amak kaše, p?ipravovaná zejm. z kuku?i?né mouky

     kamot rak. zde: se?azený, nastoupený, upravený

     kantina zde: prodejna pro zajatce

     kaprál it. (Korporal) ni?ší vojenská hodnost, desátník

     kavalerie jezdectvo

     kellner něm. ?íšník

     komisárek vojenský chléb kyselé chuti

     komita p?íslušník srbských partyzánských jednotek („komite“, major Vojislav Tankosi?) p?vodně bojujících v Makedonii proti osmanským jednotkám

     konduktér pr?vod?í

     korpskomando, korpskomanda něm. velení vojenského sboru

     Kronprinz něm. zde míněn korunní princ Bed?ich Vilém (1882 – 1951), syn německého císa?e Viléma II.

     ku?a srb. d?m

     kuláš zast. guláš

     Kunte, Ladislav (1874-1945), děde?k?v bratranec L. Kunte byl významným ?initelem protirakouského i protifašistického odboje. Spoluzakladatel Volné myšlenky, redaktor ?asu a Národního osvobození. Za okupace spolupracoval pod pseudonymem ?eněk Věrný s ilegálním ?asopisem V boj. Od r. 1940 vězněn, zejména v Ebrachu. Zem?el ve Straubingu p?i pochodu smrti v roce 1945. Publikoval p?edevším na téma úlohy nábo?enství v moderní spole?nosti, jeho práce se vyzna?ují vyt?íbeným a i dnes ?tivým stylem. Nap?. viz na internetu dostupné vzpomínky na Jana Herbena.

     lágrovat něm.tábo?it

     lajtnant něm. (Leutnant) poru?ík

     landšturmák něm. ( Landsturm) ?len domobraneckého vojska

     landwehrák, landvérák něm. (Landwehr) ?len zeměbraneckého vojska

     Lejhanec, Václav, rakousko-uherský diplomat, v období 1. světové války konzul v Dra?i (Durres). Dra? tehdy byla tehdy sídelním městem albánského kní?ete W. Wieda a hlavním městem Albánského kní?ectví. P?ešel do ?eskoslovenské zahrani?ní slu?by, v letech 1919-1921 nap?. p?sobil jako vedoucí ú?adu delegáta ?SR v Ma?arsku. Generálním konzulem v Dra?i byl v té době Alfred Rappaport (1868-1946).

     lettres fr. dopisy

     losung něm. zde: heslo dne

     mantl něm. vojenský pláš?

     marodní kniha něm. kniha nemocných

     marodvisita něm.návštěva nemocného u léka?e

     maršbatalion prapor s pozdějším datem mobiliza?ní a pochodové pohotovosti, slo?ený většinou ze zálo?ník?, ur?ený k doplnění ztrát, p?ipravující se k p?esunu na frontu (pochodový prapor)

     maršrúta něm. pově?ení k pracovní cestě

     mantúra vojenský oblek

     merhaba arab., tur. uvítání, pozdrav („vítej!“)

     Miši?, ?ivojin (1855-1921) srbský polní maršál (vojvoda) a nejúspěšnější srbský vojenský velitel v období 1876-1918. Velel 1. srbské armádě v bitvě na ?ece Kolubá?e (1914), ú?astnil se velkého ústupu p?es hory do Albánie v zimě 1915-1916, porazil a donutil k ústupu bulharskou armádu v bitvě u Gorniceva v roce 1916 a p?i pr?lomu soluňské fronty v zá?í 1918 byl ná?elníkem nejvyššího velení. Poté ná?elník generálního štábu armády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?.

     náredník (srbský felák) ni?ší srbský d?stojník

     obrlajtnant něm. nadporu?ík

     oficírsmená? něm., fr. d?stojnická kuchyně

     ohne Schritt něm. postup vp?ed nikoli pochodovým krokem (nebezpe?í rozkolísání vratkého mostu, „break step“)

     para, krejcar drobné mince srbské/rakouské

     pasírka něm. povolenka

     Paši?, Nikola (1845 -1926), významný srbský politický ?initel a diplomat, pětinásobný p?edseda vlády srbského království, první (celkem t?ikrát) p?edseda vlády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?. V pamětech vzpomínán pro sv?j mohutný krásný plnovous.

     pelerína it. pláštěnka, volný pláš? bez zapínání

     Petar I., Karadjordjevic (1844 – 1921), 1903 – 1918 poslední srbský král, první vládce Království Srb?, Chorvat? a Slovinc? (1918 – 1921)

     Pferdespital něm. koňská ošet?ovna

     piklhaubna něm. pruská vojenská helma s kovovým hrotem na vrcholu

     piksla něm. zde: kryt poloosy kola vozu

     pionérsébl něm. vojenská šavle, sou?ást výzbroje

     pioný?i, pioné?i něm. zde: ?enisté

     posichrovat něm. pojistit, zajistit

     Potiorek, Oskar (1853-1933) rakousko-uherský vojenský ?initel. 1911-1914 guvernér v Bosně a Hercegovině, svědek atentátu na následníka tr?nu Františka Ferdinanda d´Este 28.6.1914. 1914 vrchní velitel rakousko-uherské armády v srbské kampani, pora?en v bitvě u Ceru a na ?ece Kolubá?e, 1.1.1915 zbaven vrchního velení

     profesor P. známý pra?ský léka?, profesor, dle svědectví pamětí na frontě lé?il zp?sobem nevybo?ujícím z praktik vojenského „lé?itelství“ bě?ného v rakousko-uherské armádě

     Putnik, Radomir (1847-1917) srbský polní maršál, ná?elník generálního štábu srbské armády v období balkánských válek a 1. světové války. Ú?astník všech válek, vedených Srbskem v letech 1876-1917. V ?íjnu 1915 po zahájení ofenzívy spojených rakousko-uherských, německých a bulharských sil o 300 000 mu?? pod velením polního maršála A. von Mackensena rozhodl Putnik 31.10.1915 o ústupu srbských armád. Poslední boje byly vedeny na Kosově poli (19.- 24.11.). 25. listopadu kone?né rozhodnutí o ústupu p?es albánské hory. 155 000 voják? došlo do p?ístav?. V lednu 1916 byl odvolán z postu a zem?el v Nice.

     rakije pálenka

     raport hlášení

     rast něm. odpo?inek

     Rauberinsel něm. loupe?nický ostrov

     règime de faveur fr. zde: zvýšený p?íděl jídla na osobu a den

     Regimentsarzt (Reg. Arzt) něm. plukovní léka?

     rekonvalescent lat. zotavující se pacient

     Reserve Feldmaroden Haus něm. rezervní polní nemocnice

     Ristung něm. výzbroj

     salem alejkum arab.uvítací muslimský pozdrav „salam alejkum“ („mír s vámi / vám“), odpově? „alejkum salam“

     saniterák vojenský ošet?ovatel

     separace oddělení

     studovat zde: zabavit

     Slavonie ní?inné úrodné území rozdělené mezi Chorvatsko a Srbsko, historická země le?ící mezi ?ekami Drávou, Sávou a Dunajem

     Stationskomando něm. posádkové velení

     stra?ár srb. strá?ce

     štram něm. fešně, švihácky, upraveně, dle p?edpisu

     Šnejdárek, Josef (1875-1945) generál ?s. armády, 1899 vstoupil do fr. cizinecké legie, v době formování 21. st?eleckého pluku jmenován pomocníkem velitele pluku

     Šváb, švába srbské pohrdavé ozna?ení voják? nep?átelské rakousko-uherské armády bez ohledu na jejich národnost

     tagskaprál něm.kaprál v denní slu?bě

     tagwach něm.budí?ek

     therový papír (térový) asfaltem napuštěný, pou?ívaný v nedávné době zejména na izolaci st?ech

     trén něm.vojenský zásobovací oddíl, vozatajstvo

     t?etí výzva vojáci povolaní do slu?by ve t?etím kole, většinou zálo?níci věkově starší

     Vergatěrung něm. p?v. Vergatterung, vojenský signál, povel ke shromá?dění vojska na ur?ené místo, poplach, nástup

     Verpflekscetl něm. poukaz na ošet?ení

     Vilém II. (1859-1941), německý císa? a pruský král v letech 1888-1918

     Vopi?ka, Karel (1857-1935), úspěšný ?echoameri?an, podnikatel, ?editel a později spoluvlastník pivovaru Atlas Brewery v Chicagu, ve?ejný ?initel. Dle ?lánku opublikovaného ?echoamerickým listem Denní hlasatel dne 16.8.1913 byl „ Charles“ Vopi?ka tohoto dne navr?en Státním departmentem na funkci budoucího velvyslance USA v Rumunsku, Srbsku a Bulharsku. Po následném jmenování prezidentem W.Wilsonem zastával funkci v letech 1913-1920. ?len ?eskoslovenské národní rady v Pa?í?i. Viz nejnověji knihu Czechs of Chicagoland. Ed. by M.Sternstein. Charleston, SC., Arcadia Publishing, 2008. 127 pp. ISBN 13 9780 7385 5178 4.

     wendlovka, vendlovka (dle konstruktéra Werndla) puška zadovka pou?ívaná v rakousko-uherské armádě

     z?ídla u Padovy Euganee Terme, lázeňská oblast jihozápadně od města Padovy v severní Itálii

     zuávský pluk, zuávové obecně koloniální vojáci muslimského vyznání, jednotky lehkých st?elc? francouzské armády zalo?ené v 1. pol. 19. století v Al?írsku s nápadnou orientální pokrývkou hlavy, v době 1. světové války slou?ili v khaki uniformě a hlavu jim pokrýval ?ervený fez

     zupák voj.slang p?ezdívka podd?stojníka, zejm. šikovatele

     ครีม ลด รอย สิว pantip skechers ลด ราคา ื nike กางเกง ขา ยาว สี ขาว กางเกง ทํา งาน ครีม ลด รอย ดํา จาก สิว กิน วิตามิน ซี ก่อน นอน วิตามิน ซี nat c เสื้อ โปโล uniqlo มวยไทย 2000 site ครีม หน้า เด้ง มวยไทย พม่า กางเกง ลูกฟูก ครีม คุณ จันทร์ รองเท้า gucci เสื้อ ยืด gucci หัวใจ เต้น 130 ครั้ง ต่อ นาที สื่อ การ สอน จาก ขวด น้ํา รองเท้า บา จา รองเท้า tory burch สื่อ การ สอน สไลด์ คูณ คาเฟ่ สื่อ วิทยาศาสตร์ สำหรับ ปฐมวัย ครีม olay สื่อ การ สอน นาฏศิลป์ พื้นเมือง ครีม รก แกะ เอ มี่ มวยไทย 7 สี ดุเดือด ครีม รี เทิ ร์ น เกาหลี pantip สยาม สปอร์ต มวย ครีม บํา รุ ง ใต้ ตา สื่อ unplugged รองเท้า ฟุตบอล mizuno กางเกง ยีน ส์ ขา บาน คํา นํา สื่อ การ เรียน การ สอน skechers อ่าน ว่า เซ รั่ ม หน้า ใส รองเท้า นั น ยาง ราคา แสง มณี หนึ่ง ล้าน เล็ก บิวตี้ ท รี ครีม รักษา ฝ้า กระ จุด ด่าง ดํา ใน เซ เว่ น ครีม ลด รอย แดง มวย เวที ราช ดํา เนิน รองเท้า ผ้าใบ แวน ครีม ทา นาคา สื่อ การ สอน ตาชั่ง ครีม ซอง ลด สิว เสื้อ supreme ครีม ซอง ลด สิว มวย พม่า pantip แฟชั่น กางเกง ยีน ส์ วิธี กิน วิตามิน ซี ความ บันเทิง ใจ หมาย ถึง คาเฟ่ อ เม ซอน ใกล้ ฉัน รองเท้า gucci ผู้ชาย ขายส่ง เครื่อง สํา อา ง แบบ เสื้อ สวย ๆ ทันสมัย กางเกง ขา สั้น เอว สูง รองเท้า รัด ส้น ผู้หญิง รองเท้า nike เสื้อ แขน ยาว ชาย รองเท้า ใส่ ใน บ้าน ครีม พี ออ ร่า ไน ท์ รองเท้า fila รองเท้า ส้น แก้ว สื่อ การ เรียน การ สอน ออนไลน์ อนุบาล เสื้อผ้า แฟชั่น เกาหลี pan predator แทง มวย สด กางเกง สาม ส่วน berocca ราคา สื่อ วิทยาศาสตร์ มัธยม รองเท้า แฟชั่น หญิง สื่อ การ สอน แปลก ใหม่ สื่อ การ สอน ศีล 5 สื่อ ร่างกาย ส ตั๊ ด nike รี เทิ ร์ น ครีม ดู มวย ไท ไฟ ล่าสุด สื่อ หน่วย สัตว์ trylagina ราคา หัวใจ เต้น ผิด จังหวะ อาหาร ราคา สื่อ การ เรียน การ สอน สื่อ การ เรียน เด็ก อนุบาล สื่อ การ สอน เรขาคณิต คาเฟ่ คลอง 6 รองเท้า ผ้าใบ ผู้หญิง 2019 ชุด เด็ก มวย เอก ใน อดีต รองเท้า ส ตั๊ ด ราคา ถูก ครีม ทา ก้น ปัญญา คาเฟ่ รองเท้า เท วิน แท้ ร้าน เสื้อผ้า สยาม มวยไทย สมัย สุโขทัย ครีม ออ แก นิ ค สื่อ บันได งู รองเท้า สวม มวยไทย 7 สี เริ่ม ช ก วัน ไหน รองเท้า fila ราคา ครีม ออ แก นิ ค smmtv มวยไทย ราย วัน สื่อ การ สอน วิชา ฟิสิกส์ รองเท้า วิ่ง reebok ร้าน เสื้อผ้า แฟชั่น ออนไลน์ ปลายนา คาเฟ่ เสื้อ เกาหลี หัวใจ เต้น 65 ครั้ง ต่อ นาที สื่อ อนุบาล ระบายสี ครีม โม น้อย รองเท้า ไน กี้ ผู้หญิง 2019 ล่าสุด ยา วิตามิน ซี แชมป์ ปูน เสือ ล่าสุด ดู แบบ เสื้อ ลูกไม้ สวย ๆ วิตามิน b12 สื่อ เด็ก ld hush puppies รองเท้า ครีม npc เด็ก ลาย เสือ ขั้น ตอน การ ทา ครีม สื่อ การ เรียน รู้ เด็ก คาเฟ่ เจริญกรุง สื่อ การ สอน วง ล้อ หมุน เสื้อผ้า ชีฟอง คาเฟ่ ใกล้ ฉัน ขาย ครีม สื่อ การ สอน รถไฟ รองเท้า นั น ยาง สื่อ สะกด คำ ครีม ลด รอย แผลเป็น จาก สิว ไซส์ เสื้อ ช่อง 7 สี มวยไทย กันแดด ใน เซ เว่ น ครีม หลอด สี ฟ้า ส กิน แคร์ หน้า ขาว กระจ่าง ใส ครีม ลด ริ้ว รอย pantip กระโปรง ผ้า ไหม นิ ว โร เบียน neurobion กระโปรง ผ้า ไหม skechers อ่าน ว่า รองเท้า h&m กันแดด มิ ซู มิ ครีม นางงาม รองเท้า คี น ขายส่ง ยก กระสอบ 100 มือ 1 รองเท้า วิ่ง baoji cafe บาง แสน ครีม ทา หน้า สื่อ แหล่ง เรียน รู้ กางเกง ส แล็ ค ผู้หญิง รองเท้า cc ลา คอส รองเท้า bata รองเท้า กันแดด ใน เซ เว่ น คาเฟ่ สัตว์ รองเท้า cps คาเฟ่ แถว นี้ เสื้อ ยี่ห้อ กางเกง ยีน ส์ ขา บาน รองเท้า nike air max 97 สื่อ ตัวเลข อนุบาล แฟชั่น 2020 หญิง เสื้อผ้า กล่อง เก็บ รองเท้า เสื้อ ชีฟอง ลาย ดอก สื่อ ผีเสื้อ รองเท้า รีบ อ ค ครีม แมงกะพรุน สื่อ การ สอน สมัยใหม่ ส มู ท อี ครีม แบ ล็ คม อ ร์ วิตามิน ซี ครีม มะเขือเทศ ครีม ใต้ ตา สื่อ การ สอน coding เสื้อ ยืด gucci สื่อ ไม้บรรทัด มวย เด็ด 7 สี สด skinrx lab กันแดด หมอ โอ๊ ค converse สี ขาว little zoo cafe อ่อนนุช รองเท้า วิ่ง asics สื่อ การ เรียน รู้ เด็ก ครีม ลด รอย แผลเป็น หน้า แฟ รน ไช ส์ อ เม ซอน เสื้อ โปโล uniqlo ส ตั๊ ด adidas นอน นา คาเฟ่ โจ ลี น่า พลัส ครีม รังนก ชุด เด รส ยาว เกาหลี เสื้อ balenciaga มวย ช่อง เจ็ด รองเท้า flip flop การ แต่งตัว คน อ้วน มวย หย่ง ชุน pantip ครีม คลีนิค รองเท้า keds สื่อ ดิจิทัล pdf มวย มันส์ พันธุ์ ดุ ครีม เค ที ครีม ทา หน้า เสื้อ tommy รองเท้า chaco เสื้อ ยืด แบรนด์ เสื้อ ราคา ส่ง รองเท้า แตะ adda เสื้อผ้า คน อ้วน fitfac มวยไทย รองเท้า บา เลน เซี ย ก้า ทำ สื่อ การ เรียน การ สอน re turn cream เสื้อผ้า มือ สอง รองเท้า วิ่ง ผู้หญิง คาเฟ่ แมว ใกล้ ฉัน ครีม ทา รักแร้ ขาว สื่อ การ สอน เกษตร สื่อ การ สอน จุฬา ครีม ซอง เซ เว่ น หน้า ขาว ใส pantip คาเฟ่ ใกล้ ฉัน รองเท้า nmd ดู มวยไทย ลุ ม พิ นี สื่อ การ สอน พันธุกรรม สื่อ การ สอน ปฐมวัย ตัวเลข กางเกง jj เสื้อ ยืด โอเวอร์ ไซส์ ครีม ทา รักแร้ op gucci รองเท้า กางเกง ยีน ส์ ขา สั้น ผู้หญิง มวยไทย หนึ่ง ล้าน เล็ก เสื้อ uniqlo วิตามิน b1 รองเท้า adidas stan smith ครีม ลบรอย ดํา ร้าน กาแฟ 24 ชั่วโมง รองเท้า บูท ผู้ชาย เสื้อ สี พาส เท ล สื่อ powerpoint คณิตศาสตร์ ป 2 สื่อ อนุบาล ตัวเลข ครีม ลด รอย แผลเป็น ที่ ขา สื่อ ออนไลน์ อนุบาล รองเท้า รัด ส้น adidas ชวน พิสมัย คาเฟ่ รองเท้า ผ้าใบ เบา จิ เสื้อผ้า แฟชั่น รองเท้า dc หัวใจ เต้น 200 ครั้ง ต่อ นาที มวยไทย 7 สี 19 ม ค 63 กางเกง สี ขาว แพทเทิร์น กางเกง ฟรี เสื้อ burberry ดู มวย วัน เสาร์ ครีม รักษา สิว หน้า ใส รองเท้า แตะ adidas ปลาร้า คาเฟ่ เสื้อ adidas รองเท้า ส ตั๊ ด หุ้ม ข้อ รองเท้า balenciaga วิตามิน บี 12 กิน ตอน ไหน สื่อ ตกแต่ง ห้องเรียน ประถม สื่อ การ สอน ยุค ใหม่ ทำ สื่อ การ เรียน การ สอน ครีม ขาว สื่อ ทาง คณิตศาสตร์ ครีม ทา หน้า รองเท้า ปั่น จักรยาน มวยไทย ช่อง 32 เสื้อ supreme ครีม ลด ริ้ว รอย เสื้อกล้าม ผู้หญิง สื่อ bbl ภาษา อังกฤษ สื่อ การ สอน วิชา วิทยาศาสตร์ มวย เด็ด เซียน โจ สื่อ เปล่า ดู มวยไทย มัน ๆ สื่อ วง ล้อ ปฐมวัย กระเป๋า คอนเวิร์ส สื่อ การ เรียน วิทยาศาสตร์ สื่อ ตกแต่ง ห้องเรียน กลุ่ม สาระ ต่างๆ ดู มวย เด็ด รองเท้า เทนนิส ครีม รักษา ฝ้า pantip รองเท้า hermes คาเฟ่ สัตว์ สื่อ การ สอน ประถม วัย ครีม ทา ก่อน นอน ชุด เด รส ยาว เกาหลี รองเท้า แตะ ผู้หญิง 2020 ครีม แต้ม สิว ยัน ฮี ชุด คาวบอย หญิง กระโปรง สั้น รองเท้า ไป ทะเล เสื้อ โปโล uniqlo เสื้อ แขน ยาว เด็ก สื่อ การ เรียน การ สอน วิทยาศาสตร์ ม 3 ครีม ทา ก้น ezerra cream ราคา เสื้อ แฟชั่น มวย ช่อง 28 สื่อ อวัยวะ สื่อ ปฐมวัย กลางวัน กลางคืน วิตามิน บี 6 รองเท้า แตะ k swiss วิตามิน b12 กางเกง ยีน ส์ ชาย แบรนด์ ครีม รักษา รอย ดํา จาก สิว เร่ง ด่วน กันแดด แตงโม ร้าน กาแฟ วิน เท จ มวย มวยไทย ezerra cream ราคา มวย ช่อง 3 ล่าสุด ช่อง 8 มวย รองเท้า reebok รองเท้า บูท ยาง ครีม ทา ผิว หน้า หนาว สื่อ กระทรวง สื่อ การ สอน qr code ครีม ลด รอย แตก ลาย เสื้อ ยืด h&m กันแดด ลา โร ช วิตามิน บี แอ ม เว ย์ มวยไทย 7 สี ไทยรัฐ รองเท้า กี โต้ ครีม ผู้ชาย สื่อ เศรษฐศาสตร์ แพทเทิร์น กางเกง ขา สั้น สื่อ วิทยาศาสตร์ อนุบาล เสื้อ ผู้ชาย สื่อ การ สอน biology สื่อ การ สอน gsp คณิตศาสตร์ nike air max 97 ราคา ครีม จุฬา นา บัว คาเฟ่ รองเท้า ผ้าใบ เกาหลี มวยไทย ใน อดีต สามารถ แบรนด์ เสื้อผ้า ผู้ชาย แค ป ชั่ น คาเฟ่ รองเท้า อา ดิ ดา ส ครีม น้ำมัน ม้า เสื้อ สตรี ท มวยไทย สมัย สุโขทัย สื่อ จับ คู่ กางเกง เสริม สะโพก ไซส์ รองเท้า fila สื่อ การ สอน คณิตศาสตร์ มัธยม ต้น เซ รั่ ม ณั ช ชา ใช้ ดี ไหม พัน ทิป chuanpisamai cafe ส ตั๊ ด ไน กี้ ครีม ทา รักแร้ ขาว pantip เสื้อ เพลย์บอย มวย เด็ด เซียน โจ ครีม ทา ผิว เภสัช รายการ มวย ช่อง 8 ครีม คลีนิค รองเท้า keen ผู้หญิง รองเท้า โอ นิ ซึ กะ ผู้ชาย เสื้อผ้า ฝ้าย ผู้หญิง แฟชั่น วิตามิน รวม ยี่ห้อ ไหน ดี อาหาร ที่ มี วิตามิน บี ชุด แซ ก ผ้า ไทย รองเท้า ห ลุย ส์ สื่อ กล่อง ใน ป่า คาเฟ่ สื่อ ติด ห้องเรียน ประถม สื่อ การ เรียน การ สอน สำหรับ เด็ก ปฐมวัย สื่อ การ เรียน รู้ สำหรับ เด็ก เสื้อผ้า ฝ้าย ผู้หญิง รองเท้า ไน กี้ สี ขาว รองเท้า เดิน ชายหาด รองเท้า เกาหลี สื่อ การ สอน อนุบาล ปฐมวัย กางเกง ยีน ส์ เอว สูง ขา บาน มะขาม คาเฟ่ ครา ฟ คาเฟ่ สื่อ หน่วย คมนาคม รองเท้า ออก กํา ลังกา ย ผู้หญิง แสง มณี หนึ่ง ล้าน เล็ก ออ ล คาเฟ่ รองเท้า ดาวเทียม สื่อ จาก แผ่น ซีดี กางเกง nike เสื้อ ยืด เด็ก เสื้อ ผู้หญิง ยา วิตามิน วิตามิน ดี 3 ไซส์ รองเท้า คาเฟ่ ลํา ลูก กา รองเท้า เดิน ป่า ผู้หญิง เซ รั่ ม หน้า ใส เกาหลี รองเท้า ตรา ไก่ รองเท้า เหม็น รองเท้า แตะ lacoste รองเท้า วิ่ง ไน กี้ ผู้หญิง ครีม รี เทิ ร์ น หลอด เหลือง สื่อ วง ล้อ สี ไซส์ รองเท้า แตะ adidas กระโปรง ลาย ส ก็ อ ต สื่อ การ รองเท้า เสริม ส้น ครีม ลด ริ้ว รอย pantip กางเกง ยีน ส์ แรง เลอ ร์ รองเท้า ส ตั๊ ด adidas สื่อ ทาง ไกล สื่อ การ สอน วิทยาศาสตร์ ประถม มวยไทย 7 ล่าสุด กางเกง mc กางเกง ลินิน กางเกง ยีน ส์ แรง เลอ ร์ รองเท้า สุขภาพ หญิง วิตามิน เพิ่ม ความ สูง รองเท้า ไน กี้ สื่อ การ สอน คอมพิวเตอร์ ประถม ศึกษา สื่อ บัตร คํา misstar cafe by davika ตัวแทน จํา หน่าย เสื้อผ้า ร้าน ตัด เย็บ เสื้อผ้า nike air max 97 ผู้หญิง เสื้อ cps แท้ ไซส์ รองเท้า converse ครีม ทา ฝ้า ยัน ฮี คาเฟ่ ใน สวน วิตามิน ช่วย ให้ นอน หลับ สื่อ มิ นิ สไลด์ มวย ทรง ชัย แทง มวยไทย ออนไลน์ สื่อ ปฐมวัย สื่อ 60 พรรษา กางเกง ลินิน รองเท้า คั ท ชู สี ดํา ส้น สูง รองเท้า cat ครีม ทา สิว กางเกง ส แล็ ค ผู้ชาย สื่อ การ เรียน การ สอน อิสลาม ศึกษา น้ํา ดื่ม ยัน ฮี กางเกง ขา จั๊ ม คาเฟ่ เมืองทอง เสื้อผ้า เด็ก ราคา ส่ง รองเท้า ไบ เคน รองเท้า วิ่ง brooks ครีม หมอ เจี๊ยบ เสื้อ คน แก่ skechers ลด ราคา รองเท้า vans ของ แท้ สื่อ การ สอน ดิจิตอล สื่อ การ สอน วิชา แนะแนว มวย workpoint กระโปรง ผ้า ไทย ครีม แก้ ขา ลาย ครีม ลด รอย แผลเป็น จาก สิว กระโปรง เกาหลี กางเกง ส แล็ ค หญิง ezerra cream ราคา มวยไทย ช ก กับ ต่าง ชาติ รองเท้า ผ้าใบ ผู้หญิง แบรนด์ defry 01 สื่อ การ เรียน เด็ก อนุบาล ปลาร้า คาเฟ่ ดู มวยไทย ลุ ม พิ นี รองเท้า ทอม คอน เวิ ส แจ็ ค มวยไทย เซียน โจ 7 สี กิน วิตามิน ซี ก่อน นอน มวย ดุเดือด ช่อง 7 ครีม เอ มิส ครีม อะ ลิ เซ่ รองเท้า ผ้าใบ สี ขาว ครีม ต้อยติ่ง กางเกง ส แล็ ค ผู้ชาย สื่อ การ เรียน การ สอน วิทยาศาสตร์ ป 3 แบ ล็ คม อ ร์ ตัว ไหน ดี ครีม กันแดด หน้า เซ เว่ น ความ บันเทิง ใจ หมาย ถึง รองเท้า สี ขาว เสื้อ สไตล์ เกาหลี รองเท้า คั ท ชู หญิง มวยไทย แชมป์ กางเกง 5 ส่วน ชาย สื่อ การ สอน เด็ก เล็ก สื่อ จาก แผ่น ซีดี เสื้อ สี พาส เท ล คอนเวิร์ส แจ็ ค สวน กู เดอะ คาเฟ่ เสื้อ รองเท้า สํา ห รับ คน เท้า แบน รองเท้า keen ผู้หญิง รองเท้า ส กอ ล ล์ ครีม ราก โสม ครีม เซ เว่ น หน้า ขาว รองเท้า ผ้าใบ ผู้ชาย ครีม ทา รักแร้ ขาว pantip 2562 รองเท้า บอสตัน สื่อ หน่วย ตัว เรา scholl รองเท้า ครีม แตงโม จุฬา เฮิ ร์ บ มวย ช่อง one ล่าสุด รองเท้า ฮา ฟ รองเท้า ecco สื่อ cai คณิตศาสตร์ รองเท้า merrell เสื้อ ยู นิ โค ล่ ผู้หญิง สื อ อนุบาล รองเท้า nike ผู้หญิง สื่อ การ เรียน การ สอน cai มวยไทย พลิก ล็อค สื่อ อนุบาล ระบายสี ครีม เปลือก สน ครีม กันแดด หน้า เซ เว่ น รองเท้า แตะ mc รองเท้า ฟุตบอล adidas สื่อ ตาราง ธาตุ เสื้อผ้า งาน ป้าย หัว เชื้อ มะหาด รองเท้า ส ตั๊ ด ลด ราคา ครีม ทา ผิว ขาว ถาวร pantip รองเท้า คั ช ชู ผู้ชาย ครีม หน้า ใส ครีม ทา กลางคืน รองเท้า วิ่ง reebok pan predator มวยไทย 7 สี เริ่ม ช ก วัน ไหน ครีม ลด รอย สิว รองเท้า บูท ผู้หญิง รองเท้า ส้น แก้ว นิทาน คาเฟ่ คาเฟ่ คลอง 15 สื่อ เรียง ลำดับ เหตุการณ์ รองเท้า ดาวเทียม การ ออกแบบ สื่อ การ เรียน รู้ ไน กี้ จอ แดน greyhound เสื้อ จังหวะ หัวใจ เต้น วิตามิน ซี กิน ตอน ไหน ดี ที่สุด ทำ สื่อ ภาษา อังกฤษ สื อ อนุบาล เสื้อ cps แท้ สื่อ อวัยวะ มวยไทย smmtv วิตามิน ลด รอย สิว มวย เสกสรร ล่าสุด สื่อ ทศนิยม รองเท้า cps สื่อ เศรษฐกิจ พอ เพียง ปฐมวัย ทุ่ง นา คาเฟ่ รองเท้า zara adidas yeezy ราคา หัวใจ เต้น 170 กล่อง สื่อ การ สอน วิตามิน รวม พนา คาเฟ่ กุ ช ชี่ รองเท้า เสื้อกล้าม ผู้ชาย ครีม อา บู ติ น กางเกง เสื้อผ้า แนว สตรี ท สื่อ การ สอน วิชา สังคมศึกษา รองเท้า หนัง แท้ ผู้ชาย รองเท้า เอ ล ซ่า ไท เกอร์ ช็อป ปิ้ง นาฬิกา สยาม สปอร์ต มวย โด มิ โน่ สื่อ การ สอน ร้าน กาแฟ ใกล้ ฉัน สวย ๆ ลด รอย แผลเป็น รองเท้า ลุย น้ำ สื่อ วิทยาศาสตร์ มัธยม วิตามิน ลด รอย สิว เสื้อผ้า ฝ้าย พื้นเมือง ผู้หญิง ดู มวย ไท ไฟ ล่าสุด แวน สลิป ออ น เสื้อผ้า แฟชั่น อายุ 12 ครีม กา นิ เย่ สื่อ การ little zoo cafe อ่อนนุช วิตามิน บี คอมเพล็กซ์ ครีม มาดาม ออ แก นิ ค ครีม กันแดด โจ ลี น่า พลัส สื่อ กล่อง มหัศจรรย์ คาเฟ่ เกษตร นว มิ นท ร์ เสื้อ playboy สื่อ คณิตศาสตร์ อนุบาล โรงงาน ขายส่ง เสื้อผ้า แฟชั่น ราคา ถูก ครีม วัต สัน กางเกง ใน มือ สอง รองเท้า ฟุต ซอ ล adidas รองเท้า fitflop แท้ รองเท้า adidas ผู้หญิง ฉีด วิตามิน ผิว กาแฟ amazon โสม ส ปี ด ไวท์ ครีม โบ วี่ คิ้ ม สื่อ การ เรียน การ สอน ชีววิทยา วิตามิน ดี นานา คาเฟ่ วิตามิน บี รวม ครีม รักษา ฝ้า กระ จุด ด่าง ดํา ใน เซ เว่ น ส กิน แคร์ เซ เว่ น ไม้ มวยไทย สิว แพ้ ครีม มวย workpoint ผูก เชือก รองเท้า เสื้อ แขน ยาว ยู นิ โค ล่ ครีม ลด รอย สิว ผิว แพ้ ง่าย คาเฟ่ จตุจักร มวย ช่อง ไหน รองเท้า แบดมินตัน วิตามิน ซี ควร กิน ตอน ไหน รองเท้า แวน แท้ เสื้อ สี พาส เท ล รองเท้า บา ส nike เสื้อผ้า แฟชั่น อายุ 12 เสื้อผ้า ลินิน soda คาเฟ่ แถว อารีย์ ราคา มวย ช่อง 7 ล่าสุด ครีม ตัว ขาว รองเท้า ผ้าใบ เกาหลี เสื้อ นีออน รองเท้า vans หนังสือ มวยไทย โบราณ เสื้อ versace รองเท้า แตะ อา ดิ ดา ส สื่อ การ สอน แปลก ใหม่ กางเกง ลิ ซ่า คาเฟ่ ถ่ายรูป กางเกง ยีน ส์ ยู นิ โค ล่ มวย อังกฤษ กางเกง ยีน ส์ ขา ยาว รองเท้า ปั่น จักรยาน มวยไทย บาง บอน ล่าสุด ครีม ราก โสม รองเท้า จระเข้ ดู max มวยไทย เสื้อผ้า เด็ก ผู้หญิง ส ตั๊ ด adidas ความ บันเทิง ใจ หมาย ถึง กางเกง ยีน ส์ สี ขาว เสื้อ ยก โหล โบ้ เบ้ ครีม บี ไวท์ ตะวัน ฉาย ช ก ล่าสุด เสื้อ cps แท้ รองเท้า mc สื่อ การ สอน เด็ก เล็ก ราคา รองเท้า adidas รองเท้า แตะ kito สื่อ การ สอน ปฐมวัย 4 ขวบ รองเท้า ส้น สูง ร้าน กาแฟ กลาง ทุ่ง นา คาเฟ่ ริม น้ำ หัวใจ เต้น 150 ครีม คิว เพรส เสื้อผ้า แฟชั่น เกาหลี โลชั่น ทา ผิว ขาว size เสื้อ สื่อ การ สอน เศรษฐกิจ พอ เพียง อนุบาล เสื้อผ้า แฟชั่น 70 บาท ขายส่ง สื่อ การ เรียน การ สอน เด็ก อนุบาล ครีม หมี กางเกง ยีน ส์ ชาย แบรนด์ เสื้อ ลินิน แท้ คาเฟ่ สาย 2 บิ้ ง นา คาเฟ่ มวยไทย ช ก ต่าง ประเทศ สื่อ จาก วัสดุ เหลือใช้ ปฐมวัย รูป เสื้อผ้า กางเกง ขา จั๊ ม สื่อ วิชา วิทยาศาสตร์ มวย วัน พฤหัส โมเดล สื่อ การ สอน adidas ultra boost ลด ราคา ออกแบบ สื่อ การ เรียน การ สอน คาเฟ่ สาทร รองเท้า วิ่ง pan มวย บาง เสื้อ สี กรม รองเท้า on รองเท้า เอ ล ซ่า เสื้อผ้า ราคา ถูก สื่อ ของเล่น รองเท้า เซฟตี้ แฟชั่น มวย ช่อง 28 คาเฟ่ ราชเทวี รองเท้า gucci ผู้ชาย รองเท้า แตะ กี โต้ ครีม คอ ล ลา เจน ร้าน คาเฟ่ ใกล้ ฉัน มวย glory ล่าสุด สื่อ การ เรียน การ สอน ปรัชญา เศรษฐกิจ พอ เพียง สื่อ การ สอน แปลก ใหม่ คาเฟ่ อ่าน หนังสือ ครีม พอก ผิว ขาว รองเท้า fila แท้ ครีม ลบรอย ดํา สื่อ การ สอน ไม้ หนีบ สื่อ การ สอน ทำ เอง ครีม ขาว คาเฟ่ ราชพฤกษ์ รองเท้า วิ่ง hoka รองเท้า ไซส์ ใหญ่ ทู ทู่ บี ช รองเท้า แอ๊ด ด้า ครีม รองพื้น ใน เซ เว่ น สื่อ การ สอน ตรรกศาสตร์ คาเฟ่ กํา แพง แสน กางเกง 7 ส่วน คาเฟ่ หมา บาง แสน กันแดด มิ ซู มิ มวย โลก 2018 ล่าสุด ไม้ มวยไทย รองเท้า มือ สอง พระนคร แซ่ บ รองเท้า แตะ วิน เท จ รองเท้า ทำงาน คาเฟ่ อ่าน หนังสือ สื่อ การ สอน gsp คณิตศาสตร์ เซ รั่ ม ถูก และ ดี ครีม กันแดด la roche posay ครีม หน้า ขาว ปลอดภัย รองเท้า นั น ยาง ราคา รองเท้า mustard สื่อ การ เรียน การ สอน วิชา สังคม เสื้อผ้า เสื้อ ยืด ผู้หญิง แนว ๆ ตะวัน ฉาย ช ก ล่าสุด จํา หน่าย สื่อ การ เรียน การ สอน แทง มวย สด คอนเวิร์ส แจ็ ค กางเกง ยีน ส์ ชาย แบรนด์ ครีม วัต สัน คอนเวิร์ส แจ็ ค ครีม เอ มิส ครีม ลด รอย สิว pantip กระโปรง สี ขาว สื่อ การ สอน bbl รองเท้า คั ช ชู ผู้ชาย รองเท้า underground สื่อ หน่วย คมนาคม ชุด แฟชั่น ผู้หญิง สื่อ อาเซียน ครู โบว์ รองเท้า วิ่ง เท ร ล รองเท้า สุขภาพ ผู้หญิง ครีม ลด รอย ดํา จาก สิว pantip ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ผู้ชาย สื่อ การ เรียน คอมพิวเตอร์ มวยไทย ล้ม ยักษ์ ส กิน แคร์ 2020 เสื้อ bape เสื้อผ้า ไซส์ ใหญ่ กางเกง ผ้า ร่ม ครีม ลด กระ สื่อ การ สอน วัฏจักร น้ํา converse สี ขาว มวยไทย อดีต เสื้อ วิน เท จ ชาย วิตามิน ซี ควร กิน ตอน ไหน คาเฟ่ มหาชัย วิตามิน e บุ ฟ เฟ่ ทะเล ชลธาร คาเฟ่ สื่อ การ สอน pop up รองเท้า กัน หิมะ มวย เจ็ด สี ล่าสุด สื่อ การ สอน เด็ก ld ครีม ทา ฝ้า ยัน ฮี ดู มวย หญิง รองเท้า รัด ส้น adidas สื่อ โทรทัศน์ รายการ ครีม หลอด สี ฟ้า รองเท้า โซฟา สื่อ ตาราง เรียน วิตามิน ซี ผิว ขาว จํา หน่าย สื่อ การ เรียน การ สอน คาเฟ่ มิ นิ มอ ล วิ ต ซี เสื้อผ้า ไซส์ ใหญ่ วิตามิน b มวย โหด ๆ รองเท้า van ครีม ลา เน จ เสื้อผ้า แบรนด์ ครีม มะพร้าว เครื่องสำอาง เด็ก กางเกง mc สื่อ คณิตศาสตร์ สูตร คูณ รองเท้า ลุย หิมะ คาเฟ่ มิ นิ มอ ล ครีม ลด รอย แผลเป็น ที่ ขา เสื้อผ้า ไซส์ ใหญ่ รองเท้า แตะ เพื่อ สุขภาพ คาเฟ่ แถว เจริญกรุง ชุด เด็ก อ่อน รองเท้า วิ่ง 2020 ครีม หน้า ใส the baristro at sriracha ครีม ทา หัวนม ชมพู รองเท้า วิ่ง pan ครีม ไวท์ เท น นิ่ง ครีม ออ แก นิ ค รองเท้า หุ้ม ข้อ การ ออกแบบ สื่อ การ เรียน รู้ เสื้อผ้า มือ สอง ยก กระสอบ ส กิน แคร์ 2019 trylagina pantip ครีม จุฬา เฮิ ร์ บ สื่อ ปฐมวัย อาเซียน สื่อ การ สอน คณิตศาสตร์ อนุบาล เสื้อ ลาย ลูกไม้ เสื้อ ยืด โอเวอร์ ไซส์ แสง มณี กับ ตะวัน ฉาย คาเฟ่ มหาชัย ออ ล คาเฟ่ สื่อ การ สอน จับ คู่ สื่อ การ เรียน การ สอน วิทยาศาสตร์ ป 2 หน้า แพ้ ครีม มวย หญิง น็อค กางเกง chino กางเกง ชาย ครีม ลด ริ้ว รอย pantip รองเท้า walker สํา เพ็ง เสื้อผ้า รองเท้า แตะ ผู้ชาย สื่อ จาก วัสดุ ท้องถิ่น กางเกง พลีท vans ราคา ร้าน ขายส่ง เสื้อผ้า ครีม เซ เว่ น ลด รอย สิว ออ ล คาเฟ่ วิตามิน ซี 1000 mg pan predator สื่อ การ เรียน รู้ อิเล็กทรอนิกส์ สื่อ การ สอน ฟิสิกส์ ppt แบ ล็ คม อ ร์ ตัว ไหน ดี สวน กู เดอะ คาเฟ่ ร้าน กางเกง ยีน ส์ กางเกง ลาย ทหาร architeuthis cafe คาเฟ่ มิ นิ มอ ล ครีม ทา ผิว ขาว ถาวร pantip มวยไทย วัน ศุกร์ สื่อ การ สอน เวลา สื่อ การ สอน หน่วย ฝน สื่อ การ สอน รถไฟ สื่อ การ สอน ฟิสิกส์ download วิตามิน ซี ผิว ขาว ครีม รองพื้น ใน เซ เว่ น สื่อ มอน เต ส puma รองเท้า รองเท้า ไซส์ ใหญ่ ครีม ใน เซ เว่ น ใช้ แล้ว หน้า ใส แบรนด์ เสื้อผ้า ผู้หญิง ครีม bootchy กันแดด za รองเท้า gucci ผู้ชาย มวย workpoint สื่อ ตัด กระดาษ โรงงาน ขายส่ง เสื้อผ้า แฟชั่น ราคา ถูก รองเท้า ฟุต ซอ ล umbro mohu mohu cafe กันแดด มิ ซู มิ สื อ การ เรียน การ สอน ครีม คอ ล ลา เจน re turn cream ผู้หญิง ชกมวย คาเฟ่ แถว เยาวราช ดู มวย ล่าสุด รองเท้า สาน ครีม รักษา สิว เซ เว่ น สื่อ มิ นิ สไลด์ รองเท้า สลิป เปอร์ เสื้อ สวย สยาม สปอร์ต มวย มวย ช่อง ไหน เสื้อ มือ สอง สิว แพ้ ครีม ครีม ทา รักแร้ ขาว pantip 2562 สื่อ การ สอน คณิต ประถม ครีม เซ วา แทง มวยไทย ออนไลน์ รองเท้า วิ่ง เท ร ล เสื้อผ้า มือ 2 หนังสือ มวย ครีม กันแดด เซ เว่ น b story ราชเทวี รองเท้า แตะ ผู้หญิง แบรนด์ 2019 วิตามิน บี รวม ยี่ห้อ ไหน ดี 2562 รองเท้า วิ่ง skechers สื่อ การ สอน ทศนิยม ครีม ดาวเรือง ครีม แต้ม สิว ยัน ฮี ครีม รักษา รอย ดํา จาก สิว เร่ง ด่วน รองเท้า ส เก็ ต เชอ ร์ ผู้หญิง ครีม ทา รักแร้ op สื่อ การ สอน สมัยใหม่ วิตามิน ซี แก้ หวัด รองเท้า อา ดิ ดา ส ครีม วัต สัน สื่อ วิชา คณิตศาสตร์ กางเกง เด็ก เสื้อ ยืด gucci เสื้อ ลาย การ์ตูน มวยไทย สมัย รัตนโกสินทร์ มวยไทย 2000 site ไบ โอ ติ น คือ กางเกง วิน เท จ ไซส์ รองเท้า fila กันแดด หมอ โอ๊ ค มวย วัน เสาร์ ช่อง 3 cafe บาง แสน vans ราคา รองเท้า เดิน ป่า รองเท้า นิรภัย รองเท้า บูท ยาง ช่อง 7 สี มวยไทย สื่อ การ สอน ปฐมวัย ออนไลน์ รองเท้า กุ ช ชี่ สื่อ การ สอน วง ล้อ หมุน สื่อ กระทรวง ศึกษาธิการ สื่อ กล่อง มหัศจรรย์ ครีม เอ็น ไวท์ ครีม ผิว ขาว เร่ง ด่วน สื่อ วิทยาศาสตร์ สำหรับ ปฐมวัย สื่อ การ สอน ทาง ไกล สื่อ 60 พรรษา วิชา คณิตศาสตร์ รองเท้า gucci ผู้ชาย รองเท้า มิ ซู โน่ ไม้ มวยไทย รองเท้า พารา เดีย ม มวย โ รองเท้า วิ่ง nike zoom fly สื่อ การ เรียน การ สอน ปรัชญา เศรษฐกิจ พอ เพียง รองเท้า adidas nmd รองเท้า columbia เสื้อ ลูกไม้ ผู้ใหญ่ พาหุรัด มวยไทย ออนไลน์ 2000 ครีม ทา รักแร้ ขาว pantip 2562 รองเท้า ใส่ ทํา งาน เสื้อผ้า งาน ป้าย คาเฟ่ บ้าน หมี รองเท้า ฟุตบอล nike ครีม มะเขือเทศ สื่อ สะกด คำ สื่อ การ เรียน การ สอน สุขศึกษา เด็ก น้อย เต้น คอนเวิร์ส แจ็ ค แท้ เสื้อผ้า มัด ย้อม วิธี กิน วิตามิน dhc pantip สื่อ การ บวก สื่อ การ เรียน การ สอน เด็ก อนุบาล ครีม รองพื้น เซ เว่ น ครีม เรียก เนื้อ ชุด เด็ก น่า รัก คาเฟ่ แมว บาง แสน ร้าน กาแฟ นั่ง ทํา งาน รองเท้า ส ตั้ ด คาเฟ่ แถว เจริญกรุง สื่อ เศรษฐกิจ พอ เพียง ปฐมวัย รองเท้า แตะ adda รองเท้า ใส่ วิ่ง สื่อ การ เรียน เด็ก รองเท้า ไน กี้ ผู้หญิง รองเท้า โอ นิ ซึ กะ ผู้ชาย ครีม กา ร์ นิ เย่ ตัว ไหน ดี กางเกง สี ดำ รองเท้า แตะ fitflop ไน ท์ ครีม ขมิ้น หอม รองเท้า ผ้าใบ ฮิต 2019 ผู้หญิง มวยไทย เซียน โจ 7 สี ครีม นี เวี ย ครีม องุ่น ครีม หน้า ขาว ผู้ชาย กระโปรง หางปลา รองเท้า adidas ผู้ชาย 2019 สื่อ การ สอน ไม้ หนีบ เสื้อ bape สื่อ จาก วัสดุ ท้องถิ่น รองเท้า วิ่ง อา ดิ ดา ส รองเท้า วิ่ง asics รองเท้า fitflop ผู้ชาย เสื้อผ้า เกาหลี ราคา ส่ง จาก โรงงาน กางเกง ใน มือ สอง สื่อ เรียง ลำดับ เหตุการณ์ แบบ เสื้อผ้า ประตูน้ำ ราคา ส่ง รองเท้า แอ เม ส ราคา สื่อ การ เรียน การ สอน วิตามิน ซี ยี่ห้อ ไหน ดี 2020 รองเท้า บา จา ผู้ชาย ทำ สื่อ สูตร คูณ คาเฟ่ สัตว์ รองเท้า ออกกำลัง กาย สื่อ การ สอน ยุค ใหม่ ชุด แซ ก คน อ้วน ขายส่ง เสื้อผ้า เด็ก รองเท้า ลำลอง สื่อ bbl ภาษา อังกฤษ เสื้อผ้า สไตล์ เกาหลี รายการ มวยไทย วิธี กิน วิตามิน ซี กันแดด มา ซ่า ครีม กา นิ เย่ กางเกง ยีน ส์ ขา ยาว สื่อ แต่ง ห้องเรียน ปฐมวัย มวยไทย ใน ต่าง แดน เครื่องสำอาง ค์ วิตามิน บี แอ ม เว ย์ รองเท้า birkenstock หู กระจง คาเฟ่ สื่อ อิสลาม
     ครีม หลอด ชมพู เกาหลี| รองเท้า ใส่ อยู่ บ้าน| vitamin b6 คือ| ครีม minus 20 ดี ไหม pantip| new balance รองเท้า วิ่ง| ด้วง มะพร้าว คาเฟ่| แบบ เสื้อ ทํา งาน| วิตามิน สร้าง กล้าม เนื้อ| เสื้อ โปโล aiiz ชาย| รองเท้า มา แชร์| รองเท้า แบรนด์ ดัง ผู้หญิง 2019| กระโปรง ผ้า ฝ้าย ทอ มือ| เสื้อ ทำงาน สวย ๆ| ครีม ทา หน้า pantip| pan รองเท้า วิ่ง| กางเกง ยีน ส์ เด็ก ผู้หญิง| เจ ล แต้ม สิว pair| นี เวี ย ทา ฝ้า| ร้าน เสื้อ มือ สอง| คาเฟ่ ณ คุณ| ครีม หมอ| เสือ สี ขาว| ส กิน แคร์ เติม น้ำ ให้ ผิว ผิว มัน| คาเฟ่ แมว เกษตร| ครีม คี ล| รองเท้า ผ้าใบ เสริม ส้น 4 นิ้ว| รองเท้า ผ้าใบ เท วิน| วิตามิน ซี ธรรมชาติ| เสื้อ มิ ก กี้ เมาส์ ดิสนีย์| คาเฟ่ ยุค 90| วิธี กิน วิตามิน| คาเฟ่ ใน บาง แสน| ครีม มา ย เว ย์| ครีม นวด หน้า แบรนด์ ไหน ดี| เซ รั่ ม ก่อน แต่งหน้า| เสื้อ boy london ราคา| รองเท้า วิ่ง หน้า กว้าง| รองเท้า หัว เหล็ก แฟชั่น| รองเท้า havaianas สาขา| รองเท้า เท วิน มือ สอง| รองเท้า คั ท ชู ผู้หญิง สี ดํา| แต่งตัว เสื้อผ้า วัย 40 อั พ| ครีม ทา หน้า โอ เล ย์| ฉีด วิตามิน ผิว ยัน ฮี| ari รองเท้า| คาเฟ่ bts อโศก| กางเกง ยีน ส์ wrangler ชาย กระบอก เล็ก| uniqlo รองเท้า| เสือ สี ขาว| รองเท้า ออก กํา ลังกา ย ผู้หญิง 2020| เสื้อผ้า มือ สอง ราคา ถูก| รองเท้า พลาสติก| ครีม ทา จุด ด่าง ดํา| ครีม กันแดด กัน น้ำ เซ เว่ น| รองเท้า ส้น สูง สีชมพู| ส กิน แคร์ ที่ ดี ที่สุด| ครีม ลบ แผลเป็น| อิ นุ คาเฟ่| แบบ เสื้อผ้า ฝ้าย ใส่ กับ ผ้าถุง| nat c ดี ไหม| ig เสื้อผ้า ผู้ชาย| red apple รองเท้า| คาเฟ่ แถว แจ้งวัฒนะ| รองเท้า ชา แน ล รัด ส้น|